campbell logo

Bli kjent med advokat Truls Norderhaug

Advokat Truls Norderhaug er en erfaren bostyrer og forretningsadvokat, og forteller at han har vært borti det meste i løpet av sin snart 50 år lange karriere. Vel så lenge har han vært aktiv i Hamar IL, hvor han er hovedlagsleder.

Lang og variert erfaring

Truls er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og startet sin juridiske karriere i ankeinstansen i Rikstrygdeverket. Etter mange år i hovedstaden gikk turen til Lillehammer, hvor han jobbet i Fylkestrygdekontoret, før han satte kursen hjem til Hamar og ny stilling i Fylkesskattekontoret. 

I 1999 startet Truls opp som advokat, og i 2005 ble han kontaktet av Campbell-partner, Inger Johanne, som ønsket å ha Truls med på laget. Allerede året etter ble han ønsket velkommen som partner i advokatfirmaet Campbell & Co.

Hjelper med å holde papirene i orden

Truls jobber i stor grad med eiendomsoverdragelser og som bostyrer for konkursbo, men forteller at det er stor variasjon i hva klientene som kommer inn døra på advokatkontoret i Moelv ønsker hjelp til. 

“Et typisk oppdrag er at jeg hjelper lokale næringsdrivende med å holde papirene i orden”, forteller Truls, og forklarer at han ofte blir kontaktet for å stifte eller legge ned selskaper, sette opp kontrakter eller generelt bidra til at det rettslige er på stell, så de næringsdrivende kan fokusere på å holde butikken gående. 

Samtidig tilbyr advokatfirmaet Campbell & Co tjenester innen et bredt spekter av fagområder. Alle som kommer inn gjennom døra i Moelv blir derfor tatt godt imot, uavhengig av hvilken sakstype de kommer med.

50-årsgave: Truls viser stolt frem forsiden på Hamar Arbeiderblad fra den dagen han ble født.

Vært borti det meste

Advokatfirmaet Campbell & Co har valgt å ha flere lokale kontorer, samtidig som advokatenes samlede kompetanse skal komme klientene til gode, uavhengig av hvor de bor. 

“Jeg er med i et større landhandleri, men driver forretningsjussen”, sier Truls, og poengterer at selv om han selv har spesialisert seg i jussen som er relevant for næringslivet, hender det til stadighet at han setter opp både testamenter og fremtidsfullmakter. 

“Etter snart 50 år, så er det vel nesten ingenting jeg ikke har vært borti”, forteller den erfarne advokaten, og legger til at dette ikke bare gjelder ham. 

En ting som er fint med Campbell & Co er at vi har så mange med lang og variert erfaring. Når vi spiller på hverandre har vi et ekstremt erfaringsgrunnlag å tilby våre klienter.

Advokater i Moelv: Advokat Eivor Øen og advokat Truls Norderhaug betjener Campbell & Co sitt kontor i Moelv.

k

Hamargutt i Moelven

I dag både bor og jobber Truls i Moelv, men hjembyen, Hamar, er på langt nær glemt. Som ung var både Truls og foreldrene hans aktive i Hamar Idrettslag, og i voksen alder har han engasjert seg i administrasjonen. 

“Samlet sett har jeg vært engasjert i Hamar Idrettslag i mer eller mindre 60 år”, forteller Truls. Han har nå vært hovedlagsleder i snart 12 år, og er i tillegg leder av bandygruppen. 

Idrett er kort fortalt viktig for Truls, og også i mer private sammenhenger står idretten sentralt. 

“Sammen med en gjeng har jeg mål om å få til et turrenn i utlandet hvert år”, sier Truls og forteller om sykkel- og skiturer blant annet i Tyskland, Estland og Tsjekkia. I anledning Truls sin 60 årsdag gikk turen til Tartu i Estland hvor de skulle gå Tartu Maraton. Det vitner om mer enn bare en interesse når han stilte til start i -27 grader. 

Truls jobber ved advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor i Moelv, og kan nås på: 

e-post: norderhaug@campbellco.no

tlf.: 906 53 247

Relatert innhold

Bruk skriftlige avtaler

"En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig!" Dette er en utbredt oppfatning i både privatforhold og næringslivet. Det er riktig i teorien, men i praksis kan det fort bli vanskelig å håndheve sine rettigheter, dersom grunnlaget man baserer seg på, er en muntlig avtale.

Jørgen Heier

Klienter frifunnet for krav fra konkursbo

Advokatfirmaet Campbell & Co representerte nylig fem klienter i tingretten, som var saksøkt av et konkursbo. Boet fremmet krav om tilbakebetaling, omstøtelse og og erstatning fra de saksøkte. Klientene ble frifunnet på alle punkter.

Jens Christian Skallerud

Skatt på utbytte i aksjeselskap (AS)

Utbytte er vederlagsfri overføring av aksjeselskapets frie egenkapital til aksjeeierne. Personlige aksjonærer skattlegges etter aksjonærmodellen, dvs. at utbytte skattlegges som alminnelig inntekt, og oppjusteres med en faktor på 1,44. Aksjeselskap skattlegges etter fritaksmetoden, dvs. at utbytte innad i konsern er skattefritt, mens det utenfor konsern skal beregnes skatt av 3% av utbyttet.

Forkjøpsrett i aksjeselskap (AS)

Aksjeeiere i aksjeselskap har forkjøpsrett når en av aksjeeierne selger sine aksjer. De som ønsker å utøve forkjøpsretten må kjøpe hele aksjeposten. Hvis flere aksjeeiere vil utøve forkjøpsretten, får de kjøpe en forholdsmessig del hver. Derimot kan de ikke utøve forkjøpsrett overfor selgers nærstående.

Endringer i aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom nærstående

Aksjeloven § 3-8 endres med virkning fra første januar 2020. Endringen medfører at styret får kompetanse til å godkjenne avtaler mellom selskapet og selskapets nærstående. Terskelverdien settes til 2,5% av balansen, beløpsgrensen for unntaket heves til 100 000 kroner. I tillegg innføres god tro-vurdering hos medkontrahent.

Trenger du egentlig en aksjonæravtale?

Aksjonæravtaler er avtaler mellom aksjeeierne i et selskap, og regulerer forhold ved driften av selskapet som ellers ikke er regulert i Aksjeloven eller i selskapets vedtekter. Aksjonæravtalen gjelder som hovedregel kun for aksjeeierne, og binder derfor ikke selskapet. Et alternativ eller tillegg til aksjonæravtale er å utvide vedtektene.

Hvordan starte aksjeselskap (AS)?

Hvis du vil starte et aksjeselskap begynner du med å opprette et stiftelsesdokument og vedtekter for selskapet. Deretter må du åpne en bankkonto og innbetale aksjekapitalen på minst 30 000 kr.. Når du får bekreftet at aksjekapitalen er innbetalt, kan du registrere selskapet i Foretaksregisteret. Da får du organisasjonsnummer, og får tilgang til selskapets bankkonto.

Hva kan en aksjonæravtale inneholde?

Aksjonæravtaler regulerer forholdet mellom aksjonærene, og kan regulere slikt som hvordan aksjonærene skal samarbeide, hva som skjer hvis noen vil selge sine aksjer, og hvordan aksjene skal verdsettes.

Hold on. Getting your basket...