campbell logo

Fremtidsfullmakt - hva er det og hvorfor trenger du en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir en eller flere personer rett til å representere deg når det gjelder økonomiske og/eller personlige forhold når du selv ikke lenger er i stand til dette. Reglene om fremtidsfullmakt finner du i vergemålsloven kap. 10.

Ellen Catherine Trosvik
488 82 572trosvik@campbellco.no

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan hjelpe deg med å lage en fremtidsfullmakt som tilfredsstiller lovens krav for å være gyldig. Vi kan også veilede deg i forhold til hva du bør ta inn i en fremtidsfullmakt.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir en eller flere personer rett til å representere deg når det gjelder økonomiske og/eller personlige forhold når du selv ikke lenger er i stand til dette. Ordningen er et alternativ til den offentlige vergeordningen.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt kan opprettes av personer over 18 år som har evne til å forstå fullmaktens betydning og innhold. Har du mistet evnen til å forstå hva det betyr å opprette en fremtidsfullmakt er det for sent å opprette slik fullmakt.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Dersom du er fysisk svekket slik at du ikke kan ivareta dine økonomiske interesser kan du bestemme at fullmakten skal tre i kraft straks.

En ren fremtidsfullmakt trer i kraft når du på grunn av sinnslidelse, herunder demens eller alvorlig svekket helbrede ikke lenger er i stand til å ivareta de interesser som omfattes av fullmakten. Da må det foreligge en legeerklæring fra fastlege.

Saksbehandlingen hos fylkesmannen er for tiden 6 måneder for søknader om vergeoppnevnelse og 3 måneder for godkjenning til salg av bolig forut for vergeoppnevnelse. Med en fremtidsfullmakt vil man unngå forsinkelser i å foreta disposisjoner og redusere risiko for økte utgifter og/eller unødige skattekostnader.

Hvem kan være fullmektig?

Fullmektigen må være person over 18 år og ikke satt under vergemål.

Hva kan fullmektigen bestemme?

Når fullmakten lages, kan du i utgangspunktet selv bestemme hvilke området fullmektigen skal representere deg. Det kan være på det økonomiske plan som betaling av regninger, søknader om økonomiske ytelser, godkjenne av selvangivelse ol. Eller det kan være på det personlige plan som hvor du skal bo, søknad om helse- og omsorgstjenester og bestilling av legetimer.

Du kan også bestemme hva som skal skje med dine eiendeler, som at bolig og/eller fritidsbolig skal selges når du har kommet i en tilstand som gjør at fremtidsfullmakten trer i kraft.

Hvem bør vurdere å opprette fremtidsfullmakt?

Hvis du ikke har fremtidsfullmakt og får en sinnslidelse, herunder demens eller alvorlig svekkelse vil i utgangpunktet dine pårørende; ektefelle/samboer, barn, barnebarn eller foreldre i nevnte rekkefølge ha en rett til å representere deg i økonomiske spørsmål.

Pårørende sin rett til å representere gjelder bare økonomiske forhold knyttet til bolig og daglig underhold, følge opp låneavtaler du har inngått og sørge for betaling av offentlige skatter og avgifter. Det kan derfor bli nødvendig at det oppnevnes verge for deg dersom du har et representasjonsbehov utover det helt dagligdagse. Dette kan for eksempel være fullmakt til å selge bolig og/eller kjøpe ny bolig.

Dersom du ikke ønsker at den som kan representere deg etter loven skal ha slik representasjonsrett kan det være lurt å opprette fremtidsfullmakt. Det samme gjelder dersom du ønsker at pårørende skal representere deg, men ikke etter den rekkefølgen som følger av loven.

Hvis du ikke har ektefelle, barn, barnebarn eller foreldre er det ingen som kan representere deg i kraft av å være pårørende dersom du kommer i en situasjon hvor du ikke selv kan ivareta dine interesser. Ønsker du at en bestemt person da skal være din representant kan det være lurt å opprette fremtidsfullmakt.

Ønsker du at deler av din formue skal deles mellom barna dine eller gå til andre fremtidige arvinger når du ikke lenger kan nyttiggjøre deg formuen for eksempel fordi du har fått langtidsopphold i institusjon, kan det være lurt å ha en fremtidsfullmakt hvor du bestemmer når og hvordan dette skal gjennomføres.

Fremtidsfullmakt og/eller testament

På det økonomiske området gjelder en fremtidsfullmakt når du ikke lenger er i stand til å ta hånd om din økonomi. Hvis du ønsker å bestemme hva som skal skje med din formue når du går bort må det opprettes testament. Ofte kan det være en god løsning å opprette fremtidsfullmakt og testament samtidig.

Relatert innhold

Økonomisk oppgjør ved skilsmisse

Når en gifter seg er hovedregelen at ektefellenes samlede formue blir felleseie som skal likedeles ved skilsmisse eller død. Det finnes flere unntak fra hovedregelen om felleseie og likedeling, bl.a. reglene om særeie og skjevdeling. Skjevdelingsadgangen medfører at en ektefelle som har hatt med seg verdier inn i ekteskapet kan holde dette utenfor skiftet, mens utgangspunktet ved særeie er at den enkelte beholder sitt særeie uavkortet. 


Klaus A. Munkeby Linaae

Ny arvelov

Arveloven av 3. mars 1972 nr. 5 er avløst av ny lov om arv og dødsboskifte, datert 14.06.2019 nr. 21. Den nye loven trådte i kraft den 01.01.2021, og gjelder for dødsfall som finner sted etter denne dato. Det vises til overgangsreglene i § 179 flg. Endringene i arveloven ble mindre omfattende enn det utvalget la opp til når de la frem NOU 2014:1 i februar samme år.

De vanskelige trippelsakene

Når politi og barnevern er involvert i saken samtidig som man har en sak til behandling i domstolen, stilles det ekstra krav til advokatens evne til å koordinere flere instanser samtidig.

Mona Kristin Berg

Bli kjent med advokat Elisabeth Viken

Advokat Elisabeth Viken er en erfaren advokat og arbeider i hovedsak med barnelov, barnevernssaker og som bistandsadvokat. Hennes mål er alltid å komme frem til de gode løsningene.

Elisabeth Viken

Hipp, hipp hurra!

Vi i advokatfirmaet Campbell & Co ønsker alle en riktig god feiring av nasjonaldagen. Gratulerer så mye med dagen til store og små!

Bli kjent med advokat Eivor Øen

Advokat Eivor Øen er en erfaren prosessadvokat, med erfaring fra politiet, domstolen og trygdeetaten. I dag jobber hun mest med barnevern og barnefordeling, og bruker mye av fritiden sin på styreverv i Moelven IL.

Eivor Øen

Når kan du få fri rettshjelp?

Det foreligger ulike rettshjelpsordninger som kan sikre helt eller delvis dekning av utgifter til advokat på gitte vilkår. Staten har en ordning fastsatt i lov om fri rettshjelp. Det vil i såfall være det offentlige som bærer kostnadene, i enkelte tilfeller med en fastsatt egenandel. Egenandelen kan ved særlig lave inntekter bortfalle. Rettshjelpen omfatter advokatbistand både i og utenfor domstolen. Hvis du har forsikring som dekker saksområdet er fri rettshjelpsordningen subsidiær.

Eivor Øen

Barnets beste etter samlivsbrudd - fast bosted og samvær

Hvor skal barna bo fast, og hvor mye samvær skal de ha med den av foreldrene de ikke bor hos, er en hyppig problemstilling etter et samlivsbrudd. Ofte skaper dette også mange konflikter mellom foreldrene. Lovens grunnleggende prinsipp er at barnets beste skal være avgjørende, og at hver av foreldrene har plikt til å legge til rette for samvær med den andre forelder.

Eivor Øen

Hold on. Getting your basket...