campbell logo

Fremtidsfullmakt - hva er det og hvorfor trenger du en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir en eller flere personer rett til å representere deg når det gjelder økonomiske og/eller personlige forhold når du selv ikke lenger er i stand til dette. Reglene om fremtidsfullmakt finner du i vergemålsloven kap. 10.

Ellen Catherine Trosvik488 82 572trosvik@campbellco.no

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan hjelpe deg med å lage en fremtidsfullmakt som tilfredsstiller lovens krav for å være gyldig. Vi kan også veilede deg i forhold til hva du bør ta inn i en fremtidsfullmakt.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir en eller flere personer rett til å representere deg når det gjelder økonomiske og/eller personlige forhold når du selv ikke lenger er i stand til dette. Ordningen er et alternativ til den offentlige vergeordningen.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt kan opprettes av personer over 18 år som har evne til å forstå fullmaktens betydning og innhold. Har du mistet evnen til å forstå hva det betyr å opprette en fremtidsfullmakt er det for sent å opprette slik fullmakt.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Dersom du er fysisk svekket slik at du ikke kan ivareta dine økonomiske interesser kan du bestemme at fullmakten skal tre i kraft straks.

En ren fremtidsfullmakt trer i kraft når du på grunn av sinnslidelse, herunder demens eller alvorlig svekket helbrede ikke lenger er i stand til å ivareta de interesser som omfattes av fullmakten. Da må det foreligge en legeerklæring fra fastlege.

Saksbehandlingen hos fylkesmannen er for tiden 6 måneder for søknader om vergeoppnevnelse og 3 måneder for godkjenning til salg av bolig forut for vergeoppnevnelse. Med en fremtidsfullmakt vil man unngå forsinkelser i å foreta disposisjoner og redusere risiko for økte utgifter og/eller unødige skattekostnader.

Hvem kan være fullmektig?

Fullmektigen må være person over 18 år og ikke satt under vergemål.

Hva kan fullmektigen bestemme?

Når fullmakten lages, kan du i utgangspunktet selv bestemme hvilke området fullmektigen skal representere deg. Det kan være på det økonomiske plan som betaling av regninger, søknader om økonomiske ytelser, godkjenne av selvangivelse ol. Eller det kan være på det personlige plan som hvor du skal bo, søknad om helse- og omsorgstjenester og bestilling av legetimer.

Du kan også bestemme hva som skal skje med dine eiendeler, som at bolig og/eller fritidsbolig skal selges når du har kommet i en tilstand som gjør at fremtidsfullmakten trer i kraft.

Hvem bør vurdere å opprette fremtidsfullmakt?

Hvis du ikke har fremtidsfullmakt og får en sinnslidelse, herunder demens eller alvorlig svekkelse vil i utgangpunktet dine pårørende; ektefelle/samboer, barn, barnebarn eller foreldre i nevnte rekkefølge ha en rett til å representere deg i økonomiske spørsmål.

Pårørende sin rett til å representere gjelder bare økonomiske forhold knyttet til bolig og daglig underhold, følge opp låneavtaler du har inngått og sørge for betaling av offentlige skatter og avgifter. Det kan derfor bli nødvendig at det oppnevnes verge for deg dersom du har et representasjonsbehov utover det helt dagligdagse. Dette kan for eksempel være fullmakt til å selge bolig og/eller kjøpe ny bolig.

Dersom du ikke ønsker at den som kan representere deg etter loven skal ha slik representasjonsrett kan det være lurt å opprette fremtidsfullmakt. Det samme gjelder dersom du ønsker at pårørende skal representere deg, men ikke etter den rekkefølgen som følger av loven.

Hvis du ikke har ektefelle, barn, barnebarn eller foreldre er det ingen som kan representere deg i kraft av å være pårørende dersom du kommer i en situasjon hvor du ikke selv kan ivareta dine interesser. Ønsker du at en bestemt person da skal være din representant kan det være lurt å opprette fremtidsfullmakt.

Ønsker du at deler av din formue skal deles mellom barna dine eller gå til andre fremtidige arvinger når du ikke lenger kan nyttiggjøre deg formuen for eksempel fordi du har fått langtidsopphold i institusjon, kan det være lurt å ha en fremtidsfullmakt hvor du bestemmer når og hvordan dette skal gjennomføres.

Fremtidsfullmakt og/eller testament

På det økonomiske området gjelder en fremtidsfullmakt når du ikke lenger er i stand til å ta hånd om din økonomi. Hvis du ønsker å bestemme hva som skal skje med din formue når du går bort må det opprettes testament. Ofte kan det være en god løsning å opprette fremtidsfullmakt og testament samtidig.

Related Articles

basket.loading