campbell logo

Har du behov for gjeldsordning?

Gjeldsordning er aktuelt i de tilfeller hvor låneforpliktelser og andre utgifter overstiger husholdningens inntekter og dette er en situasjon som er av varig karakter og den ikke kan løses gjennom realisasjon av formuesgoder. Det er da mulig enten å inngå en frivillig gjeldsordning med kreditorene om en reduksjon av gjelden og nedbetaling av det man blir enig om over f.eks 5 år eller søke om tvungen gjeldsordning hvis vilkårene i gjeldsordningslovens bestemmelser er oppfylt.

Eivor Øen
957 82 104oen@campbellco.no

Vilkår for innvilgelse av gjeldsordning

Loven setter som krav at man må være «varig ute av stand» til å betale gjelden. Etter rettspraksis vil en skyldner ikke være varig ute av stand til å betale sin gjeld dersom eiendeler kan selges for innfrielse av gjelden, eller hvis gjelden kan nedbetales innen 10-15 år. I særlige tilfeller kan kortere tidsperiode legges til grunn. Man kan måtte selge sin bolig hvis dette vil gi kreditorene best dekning og boligen overstiger det som anses som familiens rimelige behov.

Gjeldsordning kan heller ikke åpnes hvis det vil virke støtende. Det legges da vekt på om største delen av gjelden nylig er tatt opp, stammer fra straffbare forhold, eller er skatte- og avgiftsgjeld, kan være omstøtelige i en konkurs, eller man forut for søknad om gjeldsforhandling på sterkt klanderverdig måte har unnlatt å betale gjeld.

Veiledende livsoppholdssatser

Ved vurdering av hvorvidt man er i stand til å betjene sin gjeld er det satt opp veiledende satser for hva en skyldner skal sitte igjen med til sitt livsopphold ut fra netto utbetalt etter skatt. De satsene som gjelder for gjeldsordninger gjelder også for utleggstrekk som legges ned av forskjellige namsmyndigheten i lønn eller trygd. En utforing her er at særnamsmenn, i første rekke skatteoppkrevere, Statens innkrevingssentral og NAV innkreving ikke samordner seg slik at samlet trekk fort kan overstige det som ut fra skyldners økonomi er lovlig å trekke. Boligutgifter kommer i tillegg til disse satsene.

Dette er satsene gjeldende frem til 1. juli 2020.

Voksne:

Enslig skyldner:

 • Pr. mnd.: 8 874 kr.
 • Pr. år: 106 488 kr.

Skyldner som forsørger ektefelle eller samboer:

 • Pr. mnd.: 15 028 kr. 
 • Pr. år: 180 336 kr.

Skyldner som er gift eller samboer

 • Pr. mnd.: 7 513 kr.
 • Pr. år: 90 156 kr.

Barn under daglig omsorg:

0 - 5 år:

 • Pr. mnd.: 2 840 kr.
 • Pr. år: 34 080 kr.

6 - 10 år:

 • Pr. mnd.: 3 767 kr.
 • Pr. år: 45 204 kr.

11 år og over:

 • Pr. mnd.: 4 756 kr.
 • Pr. år: 57 072 kr.

I tillegg kommer utgifter til samvær med barn utenfor egen husstand.

Hold on. Getting your basket...