campbell logo

Hipp, hipp hurra!

Vi i advokatfirmaet Campbell & Co ønsker alle en riktig god feiring av nasjonaldagen. Gratulerer så mye med dagen til store og små!

Feiring av Grunnloven

Grunnloven står med sine 121 paragrafer, som et solid fundament til grunn for det norske rettssystemet. Selv om de fleste kanskje ikke tenker så mye på Grunnloven i det daglige, er Grunnlovens bestemmelser viktige og relevante også i dag - mer enn 200 år etter at vi i Norge fikk vår egen Grunnlov. 

Grunnloven har vært endret flere ganger opp gjennom årene. Når en tenker på Grunnloven, tenker mange gjerne på menneskerettene som er nedfelt i Grunnlovens kapittel E. Ytringsfrihet, legalitetsprinsippet, uskyldspresumsjonen, foreningsfriheten og forbudet mot tortur er blant bestemmelsene vi finner i denne delen av Grunnloven. Disse er alle “gamle klassikere”, men også nye bestemmelser har kommet til. En noe mindre kjent bestemmelse som vi også finner i Grunnlovens kapittel E er § 104, som handler om barns rettigheter.

Barnas Grunnlovsbestemmelse

Siden barnetog for første gang ble arrangert på 17. mai i 1870, har barnas feiring stått sentralt i den norske 17. mai-feiringen. Fokuset på barnas feiring gjør at Norges markering av nasjonaldagen skiller seg fra markeringer av nasjonaldager andre steder i verden. Vi i advokatfirmaet Campbell & Co ønsker derfor å si gratulerer med dagen til alle barn, og tenkte det var passende å si noen ord om barnas bestemmelse i Grunnloven - Grunnloven § 104. 

Paragraf 104 ble inntatt i Grunnloven i 2014 i tilknytning til grunnlovsjubileet. Bakgrunnen var et ønske om å trekke frem barns rettigheter, og utvalget skriver i forarbeidene: “At barn i hovedsak er i besittelse av de samme sentrale menneskerettigheter som voksne, får likevel ikke frem det poeng at barn er særlig sårbare og har særlige behov.”(1) Bestemmelsen er i utgangspunktet en prinsipperklæring, men var også ment å brukes som tolkningsmoment ved tolkningen av andre lover som gjelder barn, og omfatter to sentrale prinsipper fra barnekonvensjonen, prinsippet om barnets beste og prinsippet om barns medbestemmelsesrett.(2)

Bestemmelsen lyder i sin helhet: 

(1) Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

(2) Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

(3) Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.

(1): Se Innst. 160 S (2012-2013), pkt. 1.8.14, s. 14. 

(2): Se Dokument 16 (2011-2012) pkt. 32.5.1, s. 189.


Relatert innhold

De vanskelige trippelsakene

Når politi og barnevern er involvert i saken samtidig som man har en sak til behandling i domstolen, stilles det ekstra krav til advokatens evne til å koordinere flere instanser samtidig.

Mona Kristin Berg

Bli kjent med advokat Elisabeth Viken

Advokat Elisabeth Viken er en erfaren advokat og arbeider i hovedsak med barnelov, barnevernssaker og som bistandsadvokat. Hennes mål er alltid å komme frem til de gode løsningene.

Elisabeth Viken

Bli kjent med advokat Eivor Øen

Advokat Eivor Øen er en erfaren prosessadvokat, med erfaring fra politiet, domstolen og trygdeetaten. I dag jobber hun mest med barnevern og barnefordeling, og bruker mye av fritiden sin på styreverv i Moelven IL.

Eivor Øen

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir en eller flere personer rett til å representere deg når det gjelder økonomiske og/eller personlige forhold når du selv ikke lenger er i stand til dette. Reglene om fremtidsfullmakt finner du i vergemålsloven kap. 10.

Ellen Catherine Trosvik

Når kan du få fri rettshjelp?

Det foreligger ulike rettshjelpsordninger som kan sikre helt eller delvis dekning av utgifter til advokat på gitte vilkår. Staten har en ordning fastsatt i lov om fri rettshjelp. Det vil i såfall være det offentlige som bærer kostnadene, i enkelte tilfeller med en fastsatt egenandel. Egenandelen kan ved særlig lave inntekter bortfalle. Rettshjelpen omfatter advokatbistand både i og utenfor domstolen. Hvis du har forsikring som dekker saksområdet er fri rettshjelpsordningen subsidiær.

Eivor Øen

Barnets beste etter samlivsbrudd - fast bosted og samvær

Hvor skal barna bo fast, og hvor mye samvær skal de ha med den av foreldrene de ikke bor hos, er en hyppig problemstilling etter et samlivsbrudd. Ofte skaper dette også mange konflikter mellom foreldrene. Lovens grunnleggende prinsipp er at barnets beste skal være avgjørende, og at hver av foreldrene har plikt til å legge til rette for samvær med den andre forelder.

Eivor Øen

Hold on. Getting your basket...