campbell logo

Hva kan en aksjonæravtale inneholde?

Aksjonæravtaler regulerer forholdet mellom aksjonærene, og kan regulere slikt som hvordan aksjonærene skal samarbeide, hva som skjer hvis noen vil selge sine aksjer, og hvordan aksjene skal verdsettes.

Hva er en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en avtale mellom aksjeeierne (aksjonærene) i et aksjeselskap, og regulerer forholdet mellom de ulike aksjeeierne, forholdet mellom aksjeeierne og tredjemenn, og hvordan aksjeeierne skal forholde seg til selskapet. Aksjonæravtalen gjelder derimot ikke for aksjeselskapet.

Ettersom aksjonæravtalen ikke gjelder for aksjeselskapet vil aksjeselskapets vedtak være gyldige, selv om vedtakene strider mot aksjonæravtalen. Aksjonæravtalen gjelder for aksjeeierne på avtalerettslig grunnlag. Dersom en aksjeeier bryter aksjonæravtalen, vil det ha liten betydning for selskapet, men kan gjøre aksjeeieren erstatningsansvarlig overfor de andre aksjeeierne. 

Hvorfor inngå en aksjonæravtale?

Det finnes mange grunner til å inngå en aksjonæravtale. En viktig grunn til å inngå en aksjonæravtale er at aksjeeierne kan ha behov for å avtale regler som er bedre tilpasset driften av sitt aksjeselskap, enn hva som følger av aksjelovens regler. Ved å inngå en egen aksjonæravtale, kan aksjeeierne altså i stor grad avtale seg bort fra aksjelovens bestemmelser når disse ikke passer, eller fylle på med regler for de tilfellene som ikke er regulert i loven.

En annen måte å se dette på er at aksjonæravtalen kan brukes til å legge rammer for samarbeidet, og å forebygge konflikter. Det er ikke alltid like lett å drive et selskap sammen. Derfor kan det være lurt å på forhånd tenke gjennom hva som er viktig for aksjeeierne – både nå og i fremtiden.

Det er også verdt å merke at aksjonæravtaler ikke er offentlige, i motsetning til selskapets vedtekter. Aksjonæravtalen er derfor en måte å holde hemmelig for omverdenen hvilke ordninger aksjonærene har avtalt. Dersom hemmelighold ikke er viktig for dere, kan utvidede vedtekter være et godt alternativ.

Hva kan en aksjonæravtale innholde?

Aksjonæravtaler gjelder typisk hvordan aksjeeierne skal opptre så lenge de er aksjeeiere, hva som skal skje ved salg av aksjer, og hva som skal skje ved konflikt mellom aksjeeierne. Aksjonæravtalens bestemmelser kan deles i tre kategorier:

  • Organisatoriske rettigheter, som stemmerett, mm.
  • Omsetningsbegrensning, verdsettelse, mm.
  • Tvisteløsning ved konflikt

Når det gjelder organisatoriske rettigheter er det vanlig å klargjøre i aksjonæravtalen hvilke regler som gjelder ved avstemminger. Aksjeeierne kan f.eks. avtale i aksjonæravtalen at de har plikt til å stemme for kapitalforhøyelser.

Neste kategori er det som handler om omsetning av aksjene. Her kan det f.eks. avtales at ingen kan selge sine aksjer det første året, hvem som har rett til å kjøpe aksjene, og hvordan aksjene skal verdsettes.

Til sist er det vanlig å avtale hva som skal skje dersom det oppstår konflikt mellom aksjeeierne. Aksjeeierne må her ta stilling til om de skal følge lovens regler, eller om det er behov for å lage egne regler for deres samarbeid.

Klausuler i aksjonæravtaler

Det er opp til aksjeeierne å bestemme hva som skal avtales i en aksjonæravtale, og om de i det hele tatt skal inngå en aksjonæravtale. Fordelen med aksjonæravtaler er at aksjeeierne har stor frihet til å avtale regler som passer for dem. Likevel er det mange klausuler som går igjen i mange aksjonæravtaler.

Vanlige klausuler i aksjonæravtaler er:

  • Plikt til å stemme for kapitalforhøyelser
  • Periodisk salgsforbud (Lock up)
  • Tilbudsrett
  • Medsalgsrett (Tag along)
  • Medsalgsplikt (Drag along)
  • Texas shoot-out
  • Bad leaver

Relatert innhold

Bruk skriftlige avtaler

"En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig!" Dette er en utbredt oppfatning i både privatforhold og næringslivet. Det er riktig i teorien, men i praksis kan det fort bli vanskelig å håndheve sine rettigheter, dersom grunnlaget man baserer seg på, er en muntlig avtale.

Jørgen Heier

Klienter frifunnet for krav fra konkursbo

Advokatfirmaet Campbell & Co representerte nylig fem klienter i tingretten, som var saksøkt av et konkursbo. Boet fremmet krav om tilbakebetaling, omstøtelse og og erstatning fra de saksøkte. Klientene ble frifunnet på alle punkter.

Jens Christian Skallerud

Skatt på utbytte i aksjeselskap (AS)

Utbytte er vederlagsfri overføring av aksjeselskapets frie egenkapital til aksjeeierne. Personlige aksjonærer skattlegges etter aksjonærmodellen, dvs. at utbytte skattlegges som alminnelig inntekt, og oppjusteres med en faktor på 1,44. Aksjeselskap skattlegges etter fritaksmetoden, dvs. at utbytte innad i konsern er skattefritt, mens det utenfor konsern skal beregnes skatt av 3% av utbyttet.

Bli kjent med advokat Truls Norderhaug

Advokat Truls Norderhaug er en erfaren bostyrer og forretningsadvokat, og forteller at han har vært borti det meste i løpet av sin snart 50 år lange karriere. Vel så lenge har han vært aktiv i Hamar IL, hvor han er hovedlagsleder.

Forkjøpsrett i aksjeselskap (AS)

Aksjeeiere i aksjeselskap har forkjøpsrett når en av aksjeeierne selger sine aksjer. De som ønsker å utøve forkjøpsretten må kjøpe hele aksjeposten. Hvis flere aksjeeiere vil utøve forkjøpsretten, får de kjøpe en forholdsmessig del hver. Derimot kan de ikke utøve forkjøpsrett overfor selgers nærstående.

Endringer i aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom nærstående

Aksjeloven § 3-8 endres med virkning fra første januar 2020. Endringen medfører at styret får kompetanse til å godkjenne avtaler mellom selskapet og selskapets nærstående. Terskelverdien settes til 2,5% av balansen, beløpsgrensen for unntaket heves til 100 000 kroner. I tillegg innføres god tro-vurdering hos medkontrahent.

Trenger du egentlig en aksjonæravtale?

Aksjonæravtaler er avtaler mellom aksjeeierne i et selskap, og regulerer forhold ved driften av selskapet som ellers ikke er regulert i Aksjeloven eller i selskapets vedtekter. Aksjonæravtalen gjelder som hovedregel kun for aksjeeierne, og binder derfor ikke selskapet. Et alternativ eller tillegg til aksjonæravtale er å utvide vedtektene.

Hvordan starte aksjeselskap (AS)?

Hvis du vil starte et aksjeselskap begynner du med å opprette et stiftelsesdokument og vedtekter for selskapet. Deretter må du åpne en bankkonto og innbetale aksjekapitalen på minst 30 000 kr.. Når du får bekreftet at aksjekapitalen er innbetalt, kan du registrere selskapet i Foretaksregisteret. Da får du organisasjonsnummer, og får tilgang til selskapets bankkonto.

Hold on. Getting your basket...