campbell logo

Hvordan starte aksjeselskap (AS)?

Hvis du vil starte et aksjeselskap begynner du med å opprette et stiftelsesdokument og vedtekter for selskapet. Deretter må du åpne en bankkonto og innbetale aksjekapitalen på minst 30 000 kr.. Når du får bekreftet at aksjekapitalen er innbetalt, kan du registrere selskapet i Foretaksregisteret. Da får du organisasjonsnummer, og får tilgang til selskapets bankkonto.

Hvilken selskapsform bør du velge?

Det første du må bestemme deg for når du skal etablere et selskap, er hvilken selskapsform du skal velge. I Norge har vi flere ulike selskapsformer. De fleste som starter for seg selv, velger enten et aksjeselskap (AS)enkeltpersonforetak (ENK) eller et ansvarlig selskap (ANS eller DA). Hver av selskapsformene har sine særpreg, og passer til ulike situasjoner. Derimot er aksjeselskapet spesielt populært.

Fordelen ved å velge et aksjeselskap (AS) er blant annet at:

-          Eierne ikke er ansvarlig for selskapets gjeld

-          Eierne kan ansette seg selv, og dermed ha rettigheter som andre ansatte

-          Aksjeselskapet er ansett som en profesjonell selskapsform

Hva trenger du for å starte aksjeselskap (AS) - Steg for steg?

Hvis du vil starte et aksjeselskap (AS) trenger du verdier for minst 30 000 kroner til å skyte inn som aksjekapital. Hovedregelen er at aksjekapitalen skal innbetales i penger. Derimot er det mulig å skyte inn fysiske ting, som eiendom, datamaskiner og biler, i selskapet, og bruke dette som aksjekapital. Dette kalles tingsinnskudd.

I tillegg skal det utarbeides stiftelsesdokument og avholdes stiftelsesmøte.

Hvordan starte aksjeselskap (AS)?

Kort oppsummert kan du starte et aksjeselskap (AS) i tre steg:

  1. Opprette stiftelsesdokument
  2. Åpne bankkonto og innbetale aksjekapital
  3. Registrere selskapet i Foretaksregisteret

Opprette stiftelsesdokument

Det første du må gjøre er å opprette et stiftelsesdokument. Tradisjonelt ble dette i gjort i et møte mellom alle som skulle eie selskapet (stifterne). Det var i dette møte stifterne bestemte detaljene om selskapet, slik som hva det skulle hete, størrelsen på aksjekapitalen, osv.. Stiftelsesdokumentet besto av et referat fra møtet, vedtektene som hadde blitt fastsatt, og det var her eierne bandt seg til å skyte inn aksjekapital – tegnet aksjer.

Stiftelsesdokumentet skal utformes på samme måte i dag. Derimot finnes det mange digitale løsninger for å hjelpe deg med å utforme et stiftelsesdokument. Du kan stifte selskapet direkte i Brønnøysundregistrene.

Åpne bankkonto og innbetale aksjekapital

Neste steg er å åpne en bankkonto og innbetale aksjekapitalen. Banken krever at stiftelsesdokumentet, inkludert vedtektene, er klare før det kan åpnes en bankkonto for selskapet. Når aksjekapitalen er innbetalt trenger du en bekreftelse på dette. Banken vil normalt bekrefte dette, men i visse tilfeller må revisor eller advokat kontaktes. Det gjelder blant annet hvis det skal gjøres tingsinnskudd.

Registrere selskapet i Foretaksregisteret

Når selskapet er stiftet, og aksjekapitalen er innbetalt til selskapets bankkonto, er det klart for å registrere selskapet i Foretaksregisteret. Det er Brønnøysundregisteret som administrerer Foretaksregistreret, og det er først når selskapet er registrert her at selskapet får et organisasjonsnummer.

Når selskapet får tildelt et organisasjonsnummer av Foretaksregisteret, kan du sende dette til banken. Når banken får registrert selskapets organisasjonsnummer, kan du få tilgang til aksjekapitalen – dvs. selskapets bankkonto.

Hjelp til stiftelse av aksjeselskap (AS)

Advokatene i Advokatfirmaet Campbell & Co AS kan bistå i alle stegene i prosessen med å etablere selskaper, enten du ønsker å etablere et aksjeselskap eller du har valgt en annen selskapsform. Vi bistår blant annet:

-          Med utforming av vedtekter og stiftelsesdokument

-          Avholdelse av stiftelsesmøte

-          Utforming av aksjonæravtaler

-          Ved tingsinnskudd

Relatert innhold

Bruk skriftlige avtaler

"En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig!" Dette er en utbredt oppfatning i både privatforhold og næringslivet. Det er riktig i teorien, men i praksis kan det fort bli vanskelig å håndheve sine rettigheter, dersom grunnlaget man baserer seg på, er en muntlig avtale.

Jørgen Heier

Klienter frifunnet for krav fra konkursbo

Advokatfirmaet Campbell & Co representerte nylig fem klienter i tingretten, som var saksøkt av et konkursbo. Boet fremmet krav om tilbakebetaling, omstøtelse og og erstatning fra de saksøkte. Klientene ble frifunnet på alle punkter.

Jens Christian Skallerud

Skatt på utbytte i aksjeselskap (AS)

Utbytte er vederlagsfri overføring av aksjeselskapets frie egenkapital til aksjeeierne. Personlige aksjonærer skattlegges etter aksjonærmodellen, dvs. at utbytte skattlegges som alminnelig inntekt, og oppjusteres med en faktor på 1,44. Aksjeselskap skattlegges etter fritaksmetoden, dvs. at utbytte innad i konsern er skattefritt, mens det utenfor konsern skal beregnes skatt av 3% av utbyttet.

Bli kjent med advokat Truls Norderhaug

Advokat Truls Norderhaug er en erfaren bostyrer og forretningsadvokat, og forteller at han har vært borti det meste i løpet av sin snart 50 år lange karriere. Vel så lenge har han vært aktiv i Hamar IL, hvor han er hovedlagsleder.

Forkjøpsrett i aksjeselskap (AS)

Aksjeeiere i aksjeselskap har forkjøpsrett når en av aksjeeierne selger sine aksjer. De som ønsker å utøve forkjøpsretten må kjøpe hele aksjeposten. Hvis flere aksjeeiere vil utøve forkjøpsretten, får de kjøpe en forholdsmessig del hver. Derimot kan de ikke utøve forkjøpsrett overfor selgers nærstående.

Endringer i aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom nærstående

Aksjeloven § 3-8 endres med virkning fra første januar 2020. Endringen medfører at styret får kompetanse til å godkjenne avtaler mellom selskapet og selskapets nærstående. Terskelverdien settes til 2,5% av balansen, beløpsgrensen for unntaket heves til 100 000 kroner. I tillegg innføres god tro-vurdering hos medkontrahent.

Trenger du egentlig en aksjonæravtale?

Aksjonæravtaler er avtaler mellom aksjeeierne i et selskap, og regulerer forhold ved driften av selskapet som ellers ikke er regulert i Aksjeloven eller i selskapets vedtekter. Aksjonæravtalen gjelder som hovedregel kun for aksjeeierne, og binder derfor ikke selskapet. Et alternativ eller tillegg til aksjonæravtale er å utvide vedtektene.

Hva kan en aksjonæravtale inneholde?

Aksjonæravtaler regulerer forholdet mellom aksjonærene, og kan regulere slikt som hvordan aksjonærene skal samarbeide, hva som skjer hvis noen vil selge sine aksjer, og hvordan aksjene skal verdsettes.

Hold on. Getting your basket...