campbell logo

Når kan du få fri rettshjelp?

Det foreligger ulike rettshjelpsordninger som kan sikre helt eller delvis dekning av utgifter til advokat på gitte vilkår. Staten har en ordning fastsatt i lov om fri rettshjelp. Det vil i såfall være det offentlige som bærer kostnadene, i enkelte tilfeller med en fastsatt egenandel. Egenandelen kan ved særlig lave inntekter bortfalle. Rettshjelpen omfatter advokatbistand både i og utenfor domstolen. Hvis du har forsikring som dekker saksområdet er fri rettshjelpsordningen subsidiær.

Eivor Øen
957 82 104oen@campbellco.no

Hvilke saker kan du få fri rettshjelp for?

Saker som gir rett til dekning kan være innenfor familieområdet som uenighet rundt foreldreansvar, fast bosted og samvær, skifteoppgjør og saker etter barnevernloven. Videre er klagesaker til NAV, oppsigelse i husleie- eller arbeidsforhold omfattet av regelverket, samt søknader om voldsoffererstatning. Det kan også søkes særskilt om dekning av advokatkostnader i saker som ikke direkte er listet opp i rettshjelpsloven. Dette kan være saker som særlig berører deg enten økonomisk eller personlig.

Hvilke inntektsgrenser gjelder for fri rettshjelp?

For enkelte av saksområdene er det satt en øvre inntekts- og formuesgrense for innvilgelse av fri rettshjelp. Disse grensene er under revurdering. Ta kontakt for nærmere informasjon om dette da enkelte saker også er unntatt fra behovsprøving og inntektsgrensene vil variere ut fra om du er enslig eller samboer/gift.

Fri rettshjelp uavhengig av inntekt

Følgende saker gir deg rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt:

  • Saker etter barnevernloven som er bragt inn for Fylkesnemnda
  • Saker for Kontrollkommisjonen for psykisk i saker
  • Saker om tvangsekteskap
  • Saker om militærnekting
  • Saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • Saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • Saker for å vurdere anmeldelse i forbindelse med seksuelle overgrep, mishandling i nære relasjoner, menneskehandel m.m.

Har du behov for bistand og lurer på om saken din faller inn under ordningen for fri rettshjelp så ta kontakt for en samtale med undertegnede.


Relatert innhold

Hold on. Getting your basket...