campbell logo

Når kan du få fri rettshjelp?

Det foreligger ulike rettshjelpsordninger som kan sikre helt eller delvis dekning av utgifter til advokat på gitte vilkår. Staten har en ordning fastsatt i lov om fri rettshjelp. Det vil i såfall være det offentlige som bærer kostnadene, i enkelte tilfeller med en fastsatt egenandel. Egenandelen kan ved særlig lave inntekter bortfalle. Rettshjelpen omfatter advokatbistand både i og utenfor domstolen. Hvis du har forsikring som dekker saksområdet er fri rettshjelpsordningen subsidiær.

Eivor Øen
957 82 104oen@campbellco.no

Hvilke saker kan du få fri rettshjelp for?

Saker som gir rett til dekning kan være innenfor familieområdet som uenighet rundt foreldreansvar, fast bosted og samvær, skifteoppgjør og saker etter barnevernloven. Videre er klagesaker til NAV, oppsigelse i husleie- eller arbeidsforhold omfattet av regelverket, samt søknader om voldsoffererstatning. Det kan også søkes særskilt om dekning av advokatkostnader i saker som ikke direkte er listet opp i rettshjelpsloven. Dette kan være saker som særlig berører deg enten økonomisk eller personlig.

Hvilke inntektsgrenser gjelder for fri rettshjelp?

For enkelte av saksområdene er det satt en øvre inntekts- og formuesgrense for innvilgelse av fri rettshjelp. Disse grensene er under revurdering. Ta kontakt for nærmere informasjon om dette da enkelte saker også er unntatt fra behovsprøving og inntektsgrensene vil variere ut fra om du er enslig eller samboer/gift.

Fri rettshjelp uavhengig av inntekt

Følgende saker gir deg rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt:

  • Saker etter barnevernloven som er bragt inn for Fylkesnemnda
  • Saker for Kontrollkommisjonen for psykisk i saker
  • Saker om tvangsekteskap
  • Saker om militærnekting
  • Saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • Saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
  • Saker for å vurdere anmeldelse i forbindelse med seksuelle overgrep, mishandling i nære relasjoner, menneskehandel m.m.

Har du behov for bistand og lurer på om saken din faller inn under ordningen for fri rettshjelp så ta kontakt for en samtale med undertegnede.


Relatert innhold

De vanskelige trippelsakene

Når politi og barnevern er involvert i saken samtidig som man har en sak til behandling i domstolen, stilles det ekstra krav til advokatens evne til å koordinere flere instanser samtidig.

Mona Kristin Berg

Bli kjent med advokat Elisabeth Viken

Advokat Elisabeth Viken er en erfaren advokat og arbeider i hovedsak med barnelov, barnevernssaker og som bistandsadvokat. Hennes mål er alltid å komme frem til de gode løsningene.

Elisabeth Viken

Hipp, hipp hurra!

Vi i advokatfirmaet Campbell & Co ønsker alle en riktig god feiring av nasjonaldagen. Gratulerer så mye med dagen til store og små!

Bli kjent med advokat Eivor Øen

Advokat Eivor Øen er en erfaren prosessadvokat, med erfaring fra politiet, domstolen og trygdeetaten. I dag jobber hun mest med barnevern og barnefordeling, og bruker mye av fritiden sin på styreverv i Moelven IL.

Eivor Øen

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir en eller flere personer rett til å representere deg når det gjelder økonomiske og/eller personlige forhold når du selv ikke lenger er i stand til dette. Reglene om fremtidsfullmakt finner du i vergemålsloven kap. 10.

Ellen Catherine Trosvik

Barnets beste etter samlivsbrudd - fast bosted og samvær

Hvor skal barna bo fast, og hvor mye samvær skal de ha med den av foreldrene de ikke bor hos, er en hyppig problemstilling etter et samlivsbrudd. Ofte skaper dette også mange konflikter mellom foreldrene. Lovens grunnleggende prinsipp er at barnets beste skal være avgjørende, og at hver av foreldrene har plikt til å legge til rette for samvær med den andre forelder.

Eivor Øen

Sykehuset Innlandet har gitt 137 pasienter en behandling som i ettertid er betegnet som en skandale

150 pasienter er behandlet med implantatet Nellix, og 137 av dem er behandlet ved Sykehuset Innlandet. Implantatet viste seg å ha store mangler. 15 pasienter er døde på grunn av behandlingen, og flere har fremdeles behov for behandling. Saken betegnes som en skandale.

Håkon Laugerud

Ung kvinne vant sak om ung ufør i lagmannsretten

Advokat Håkon Laugerud bisto nylig en ung kvinne i hennes ankebehandling i Eidsivating lagmannsrett av en sak om hennes rett til ung ufør. Lagmannsretten opphevet avgjørelsen fra Trygderetten.

Håkon Laugerud

Bli kjent med advokat Håkon Laugerud

Advokat Håkon Laugerud er en erfaren advokat med spesialisering innen erstatningsrett. Med 20 års erfaring med erstatningssaker er han klar på at individets rettigheter er blitt styrket, men fremdeles er det arbeid igjen å gjøre. Og det er sakene hvor hjelpebehovet er stort som setter størst inntrykk.

Håkon Laugerud

Nav-saken

Du har rett til å reise til land innenfor EU og EØS, også når du mottar trygdeytelser fra NAV. I mange år har NAV stoppet utbetalinger, krevd trygdeytelser tilbakebetalt, og i flere tilfeller også politianmeldt trygdemottakere som har vært på reise i EU/EØS. Dette hadde ikke NAV rett til, og trygdemottakerne dette gjelder har i mange tilfeller krav på erstatning. Det er dette NAV-saken handler om.

Hold on. Getting your basket...