campbell logo

Ny arvelov

Arveloven av 3. mars 1972 nr. 5 er avløst av ny lov om arv og dødsboskifte, datert 14.06.2019 nr. 21. Den nye loven trådte i kraft den 01.01.2021, og gjelder for dødsfall som finner sted etter denne dato. Det vises til overgangsreglene i § 179 flg. Endringene i arveloven ble mindre omfattende enn det utvalget la opp til når de la frem NOU 2014:1 i februar samme år.

Jon Schjerpen Ruud
909 35 633ruud@campbellco.no

Viktige punkter i ny arvelov

Her er noen viktig punkter i den nye loven:

 • Arvetavlen beholdes uendret, dvs. at det fortsatt opereres med 3 arvegangsklasser og slektens arverett stopper som tidligere ved fettere og kusiner.
 • Ektefellens arverett beholdes uendret. (1/4 – 4 G eller 1/2 – 6 G) Utvalget ønsket å styrke ektefellens arverett, men departementet ønsket ikke en slik endring. Ektefellens arverett opphører ved separasjon/skilsmisse når begjæring/stevning er mottatt av statsforvalteren/retten før dødsfallet. Dette er en innskjerpelse i forhold til tidligere lov som henviste til bevilling/dom.
 • Uskifteordningen beholdes som tidligere, og råderetten under uskiftet blir omtrent som før.
 • Ny bestemmelse om avkortning i § 75 ved gave/forskudd på arv. Hvis det skal avkortes, må denne betingelsen fastsettes senest samtidig med at forskuddet gis, helst skriftlig
 • Etter ny lov har livsarvingene fortsatt krav på to tredeler av formuen etter arvelateren som sin pliktdelsarv. Pliktdelsarven kan begrenses til 15G (kr 101.351 x 15= kr 1.520.265,-) for hvert barn. Tidligere var grensen på kr 1.000.000,-.
 • Ihht. arveloven §51 kan testator bestemme at en livsarving skal motta sin pliktdelsarv i kontanter, eller gi en livsarving rett til en eiendom mot å kjøpe ut de andre.
 • I testament kan testator etter arvelovens § 52 fortsatt bestemme at arv skal være mottakers særeie.
 • Etter arveloven § 53, kan arvelater ved testament fastsette begrensninger for livsarvingens råderett over pliktdelsarven frem til livsarvingen fyller 25 år. Antatt at denne bestemmelsen ikke er omfattende nok, og bør endres.  
 • Mulighet til å opprette testamenter for tingretten (notartestament), ble ikke vedtatt.
 • Fortsatt mulighet til å velge mellom privat eller offentlig skifte av et dødsbo.
 • Det er gitt nyttige retningslinjer for hvordan et privat skifte bør gjennomføres, jfr. arveloven § 119.

Relatert innhold

Hold on. Getting your basket...