campbell logo

Rett til advokat i barnevernsaker

Foreldre som blir varslet om at barneverntjenesten vil plassere barn har krav på gratis advokat. Det er ingen egenandel, og retten til fri rettshjelp i slike saker gjelder uansett hvilken økonomi man har. Hva er situasjonen i barnevernssaker ellers?

Elisabeth Viken
951 27 210viken@campbellco.no

Undersøkelser etter bekymringsmelding til barnevernet

Mange familier opplever at det blir stilt spørsmålstegn ved om de gir en tilfredsstillende omsorg for egne barn. Det er ikke uvanlig at barnehage, helsestasjon, skole eller annen offentlig instans sender bekymringsmelding til barneverntjenesten som resulterer i at det startes en undersøkelse. Mange foreldre føler seg hjelpeløse, rådville og alene overfor barneverntjenesten ved oppstart av en slik undersøkelse. Det er da viktig å være klar over at det er mulig å søke om et begrenset antall timer advokathjelp betalt av barneverntjenesten.

Som advokater kan vi bistå med råd og veiledning som er naturlig i forbindelse med saken og delta i møter. Det er særlig aktuelt for å avklare spørsmål om partsrettigheter, innsynsrett, innhenting av dokumentasjon og ens egen rett til informasjon. Hos oss har vi flere advokater som har bred erfaring med slike saker.

Kostnader til advokat kan kreves dekket

Dersom undersøkelsen viser at situasjonen i hjemmet er tilfredsstillende blir saken henlagt og avsluttes hos barneverntjenesten. Andre ganger kan en undersøkelse resultere i at det blir satt inn frivillige hjelpetiltak i familien frem til situasjonen vurderes som tilfredsstillende. Også i denne fasen kan det være hensiktsmessig å søke barneverntjenesten om dekning av advokatbistand. For å finne frem til riktige tiltak er det viktig med et godt samarbeid. Det er likevel ikke uvanlig at det er uenighet mellom barneverntjenesten og partene om hva som vil avhjelpe en utfordrende omsorgssituasjon for barna. Samarbeidet kan da oppleves vanskelig og fastlåst. Ved slik uenighet kan det være nyttig for alle parter å bruke advokat for bistand i møter og til å bistå ved en eventuell klage på et vedtak om hjelpetiltak. Dersom en klage medfører en endring til fordel for partene kan kostnadene til advokat kreves dekket etter forvaltningsloven § 36.  

Rett til fri rettshjelp etter rettshjelploven

Først når tiltak uten eget samtykke varsles trer rett til fri advokatbistand etter rettshjelploven inn. Dersom barneverntjenesten beslutter at det skal gis pålegg om hjelpetiltak uten eget samtykke må saken fremmes for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i det fylke du bor i. Tilsvarende gjelder hvor barneverntjenesten vil fremme sak om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda. I slike saker skal det opplyses om rett til fri advokatbistand for alle private parter, også for ungdom som har fylt 15 år. Ved sak som gjelder plassering av ungdom i institusjon uten eget samtykke gjelder rett til fri advokatbistand også for ungdom under 15 år.

Også dersom det oppstår en akutt situasjon og barn må plasseres umiddelbart uten foreldrenes samtykke vil retten til fri advokatbistand foreligge. Det samme gjelder akutt plassering av ungdom på institusjon uten eget samtykke ved alvorlige atferdsvansker.

Felles for alle disse sakene er at de representerer et tvangsinngrep overfor partene og forutsettes behandlet av fylkesnemnda. Rett til fri advokatbistand gjelder også om saken likevel ikke blir oversendt fylkesnemnda for behandling. Det avgjørende er at beslutningen om å fremme sak ble varslet til partene.

Rett til advokat i alle sakens faser

Det foreligger en rett til advokatbistand på alle faser i en barnevernssak. Retten gjelder uavhengig av hvem som skal dekke kostnadene. Dersom barneverntjenesten ikke dekker utgifter til advokat på eget initiativ eller i henhold til forvaltningsloven § 36, eller rettshjelplovens regler kommer til anvendelse, kan partene selv dekke kostnadene.

Relatert innhold

Hold on. Getting your basket...