campbell logo

Barnevern og barnevernsrett

Barnevernssaker omhandler i hovedsak spørsmål om omsorgsovertakelse eller tilbakeføring til hjemmet overfor foreldre som mistenkes for utøvelse av omsorgssvikt. Det kan være saker hvor barna fortsatt bor i hjemmet eller saker hvor barna allerede er plassert i beredskapshjem eller fosterhjem. I disse sakene skal eventuelle hjelpetiltak være vurdert og det skal fastsettes samvær mellom barn og foreldre, eventuelt med adgang for barneverntjenesten til å føre tilsyn.


Vi bistår også ungdom som etter 15 år er gitt egne partsrettigheter med rett til egen advokat.

Barnevernssaker omhandler også spørsmål om plassering av ungdom i institusjon som følge av adferdsproblemer som kriminalitet, rus eller på annen måte.

Vi bistår både kommuner, foreldre og ungdom i alle saker, noe som representerer en solid og bred kompetanse i alle spørsmål som kan oppstå.

Advokat

Hold on. Getting your basket...