campbell logo

Helse-, sosial- og trygderett

Saker knyttet til helserettslige problemstillinger handler særlig om pasienters rettigheter. Dette innebærer pasienters rett til helsetjenester, og kravet til forsvarlighet innen helseforvaltningen og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse.

De siste 10-15 årene har helseretten vært i sterk utvikling, og det har i løpet av disse årene kommet flere nye lover og utfyllende forskrifter og rundskriv. Dette for å styrke pasienters stilling. I disse saker kan det være behov for bistand hvis det oppstår uenighet i forhold til blant annet medbestemmelse, innsyn, behandling m.m. Videre kan det også oppstå erstatningsrettslige problemstillinger i forlengelse av en eventuell pasientskade.

Saker knyttet til trygdrettslige problemstillinger omhandler den enkeltes rettigheter til ulike stønadsordninger etter folketrygdlovgivningen. Rettsområdet er omfattende og skal dekke den enkeltes økonomiske rettigheter fra fødsel til død. Det er NAV som behandler og avgjør søknader, og i de tilfeller hvor en får avslag vil det være mulighet for å påklage de ulike vedtak. Det er også mulighet for å søke om fri rettshjelp i disse saker på gitte økonomiske vilkår.

Campbell & Co AS har lang erfaring med å bistå klienter innenfor disse rettsområdene.

Advokat

Hold on. Getting your basket...