campbell logo

Landbruksjuss

Landbruksretten er et mangfoldig rettsområde hvor næringsliv, offentlige reguleringer og private rettsforhold møtes. Eiere av landbrukseiendommer forvalter store og viktige verdier for seg og kommende generasjoner. Våre advokater har spesialkompetanse innenfor denne rettsdisiplinen og siden noen av advokatene også driver gård så forstår vi de daglige problemstillingene driften av en gård innebærer.

Våre advokater arbeider med:  

· Konsesjon på landbrukseiendom
· Generasjonsskifter i landbruket
· Odels- og åseterett
· Skatt og avgift
· Tomtesalg
· Jordskifte
· Jord- og skoglovgiving
· Tomtefeste
· Naborett – grensegang - veirett
· Allmenningsrett
· Avtalerett – maskinsamarbeid – samvirker
· Husdyrhold

Advokat

Hold on. Getting your basket...