campbell logo

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett er et viktig rettsområde som berører de aller fleste, både næringsdrivende og private, hvor kommunen i de fleste tilfeller er på den andre siden.

Kommunale planer, som også kan være initiert av private interesser, legger rammen for bebyggelse, infrastruktur og annen arealbruk. Som eier av fast eiendom er det viktig å påse at planer og tiltak ikke urimelig krenker egne interesser. Dette kan ivaretas ved direkte kontakt med kommunen, høringsuttalelser og om nødvending ved å klage. Gjennomføring av planer og tiltak, kan reise spørsmål om dispensasjon, refusjon, ekspropriasjon, innløsning/erstatning og ulovlighetsoppfølgning, noe som er knyttet opp mot et komplisert regelverk.

I forhold til egne og andres tiltak knyttet til bygning og eiendom, er det viktig å orientere seg om søknadsplikt, dispensasjonsmuligheter, kommunale saksbehandlingsprosesser, innsigelses- og klagerett, samt hvordan du kan forholde deg til andres "ulovlige" tiltak. Til dette hører også eiendommens kartgrunnlag, opprettelse og fradeling, sammenføyning av eiendom, samt seksjonering og utbyggingsavtaler. Eksempelvis er tiltak i strandsonen veid opp mot allemannsretten, er et tiltagende konfliktområde.  

Plan- og bygningslovgivningen suppleres av annen lovgivning f.eks. forvaltningslov, nabolov, m.m.

En advokat kan bistå i alle faser av de ovennevnte prosesser. 

Advokat

Hold on. Getting your basket...