campbell logo

Selskapsrett

Aksjeretten og selskapsretten omfatter reglene om selskaper med begrenset ansvar, eksempelvis allmennaksjeselskap (ASA) og aksjeselskap (AS); selskaper og foretak med helt eller delvis ubegrenset ansvar, eksempelvis ansvarlig selskap (ANS), selskap med delt ansvar (DA), kommandittselskap (KS) og enkeltpersonforetak (ENK); samt øvrige foreninger, samvirker og særlovsselskaper m.v.

Vi bistår med stiftelse, kjøp, salg og overdragelse, oppløsning og avvikling, kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse, utøvelse av forkjøpsrett, fusjon og fisjon osv., og utarbeider de nødvendige selskapsdokumenter, som for eksempel stiftelsesprotokoll, vedtekter, aksjonæravtale, generalforsamlingsprotokoll, styreprotokoll, prospekt og nødvendige meldinger til, og kontakt med Brønnøysundregistrene, herunder Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, samt Oslo Børs og Finanstilsynet.

Advokat

Hold on. Getting your basket...