campbell logo

Voldsoffererstatning

Det kan fremmes krav om erstatning overfor skadevolder dersom man har lidt skade som følge av å ha vært utsatt for en straffbar handling. Det kan også søkes voldsoffererstatning fra staten gjennom Kontoret for voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning kan kreves både for fysiske og psykiske skader. Tapene som kan kreves erstattet er eksempelvis menerstatning ved medisinsk invaliditet over 15 %, rimelige og nødvendige utgifter som ikke blir dekket fra annet hold, løpende/påløpt inntektstap og erstatning ved fremtidig inntektstap, se hjemmesiden til Kontoret for voldsoffererstatning for ytterligere informasjon. 

Det er lov om voldsoffererstatning som regulerer spørsmål om voldsoffererstatning. Dersom man oppfyller vilkårene i loven har man krav på erstatning fra staten. For nærmere informasjon og vurdering, ta kontakt med en av våre advokater som arbeider med rettsområdet. Vi kan også bistå deg i å søke om fri rettshjelp og til å opprette kontakt med medisinske spesialister for utredning. 

Advokat

Hold on. Getting your basket...