campbell logo

Klienter frifunnet for krav fra konkursbo

Advokatfirmaet Campbell & Co representerte nylig fem klienter i tingretten, som var saksøkt av et konkursbo. Boet fremmet krav om tilbakebetaling, omstøtelse og og erstatning fra de saksøkte. Klientene ble frifunnet på alle punkter.

Jens Christian Skallerud
482 86 210skallerud@campbellco.no

Krav om tilbakebetaling av godtgjørelse

Konkursboet mente en avtale mellom konkursdebitor og et annet selskap, begge eiet av de samme aksjonærene var omfattet av aksjeloven § 3-8, og krevde godtgjørelsen i avtalen tilbakebetalt. Godtgjørelsen var knyttet til vederlag for konsulenttjenester. Konkursboet anførte på flere grunnlag at konsulentavtalen ikke var gyldig og at konkursboet hadde rett på å få tilbakeført godtgjørelsen som var utbetalt. Konkursboet anførte for det første at godtgjørelsen som var fastsatt i konsulentavtalen ikke samsvarte med den verdien avtalen tilførte til selskapet. Ettersom avtalen tilgodeså aksjonærene på bekostning av selskapet, måtte utbetalingene derfor anses en tilslørt utbetaling av utbytte. 

Videre anførte konkursboet at avtalen ikke fulgte aksjelovens gyldighetskrav til avtaler mellom et selskap og selskapets nærstående. Ettersom gyldighetskravene ikke var fulgt, var avtalen ugyldig, og konkursboet hadde krav på hele beløpet tilbakebetalt. Subsidiært krevde konkursboet utbetalingene omstøtt etter dekningsloven § 5-4.

Klientene eide sammen både selskapet som gikk konkurs, og selskapet som mottok godtgjørelsen. I tillegg utgjorde klientene styret i begge selskapene. Konkursboet rettet derfor kravet mot selskapet som mottok godtgjørelsen, og det ble også rettet erstatningskrav mot klientenes holdingselskaper, og klientene personlig. Utbetalingene fra selskapet hadde pågått over flere år, og utmålte seg samlet til et krav i millionklassen. 

De saksøkte avviste alle krav, og anførte en rekke grunnlag for at aksjeloven § 3-8 ikke kom til anvendelse i denne saken og at det heller ikke var grunnlag for omstøtelse eller erstatning.

Saken ble fremmet for Gjøvik tingrett, og dom ble avsagt tidligere i juni. Klientene ble frifunnet på alle punkter og i tillegg tilkjent sakskostnader. Ankefristen løper fortsatt.

Klientene ble representert av advokat Klaus A. Munkeby Linaae og advokat Jens Christian Skallerud i Advokatfirmaet Campbell & Co.

Les også: Bli kjent med advokat Klaus A. Munkeby Linaae

Spørsmål om avtale mellom nærstående var forretningsmessig

Sentralt i saken var spørsmålet om avtalen var omfattet av reglene i aksjeloven § 3-8 om inngåelse av avtaler mellom et aksjeselskap og selskapets nærstående. Reglene i aksjeloven § 3-8 stiller krav til at avtaler mellom et selskap og selskapets nærstående må oppfylle visse krav for å være gyldige. Eksempelvis må avtaler med nærstående som har en verdi på 2,5% av selskapets balanse godkjennes av styret for at avtalen skal være gyldige. Er en avtale ikke gyldig har selskapet i utgangspunktet rett til å kreve beløpet tilbakebetalt. 

Aksjeloven § 3-8 som gjaldt på tidspunktet for inngåelsen av konsulentavtalen stilte krav til at avtaler mellom nærstående, med en verdi på mer enn en tidel av selskapets aksjekapital, må godkjennes på generalforsamlingen for å være gyldig. Det gjaldt unntak for avtaler som “inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet og inneholder pris og andre vilkår som er vanlige for slike avtaler”, jf. aksjeloven § 3-8 første ledd fjerde alternativ. Det sentrale spørsmålet i saken var dermed om konsulentavtalen skulle anses en vanlig avtale og falle utenfor aksjeloven § 3-8.  

Tingretten fant at konsulentavtalen var en vanlig avtale og at kravene i aksjeloven § 3-8 ikke gjaldt for konsulentavtalen. Retten gikk dermed ikke inn i vurderingen av om avtalen var inngått mellom selskaper som var nærstående, eller om den kunne anses som tilstrekkelig behandlet på generalforsamling. Avtalen var gyldig og det var heller ikke noe grunnlag for omstøtelse eller erstatning.

Les også: Bli kjent med advokat Jens Christian Skallerud

Relatert innhold

Bruk skriftlige avtaler

"En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig!" Dette er en utbredt oppfatning i både privatforhold og næringslivet. Det er riktig i teorien, men i praksis kan det fort bli vanskelig å håndheve sine rettigheter, dersom grunnlaget man baserer seg på, er en muntlig avtale.

Jørgen Heier

Skatt på utbytte i aksjeselskap (AS)

Utbytte er vederlagsfri overføring av aksjeselskapets frie egenkapital til aksjeeierne. Personlige aksjonærer skattlegges etter aksjonærmodellen, dvs. at utbytte skattlegges som alminnelig inntekt, og oppjusteres med en faktor på 1,44. Aksjeselskap skattlegges etter fritaksmetoden, dvs. at utbytte innad i konsern er skattefritt, mens det utenfor konsern skal beregnes skatt av 3% av utbyttet.

Bli kjent med advokat Truls Norderhaug

Advokat Truls Norderhaug er en erfaren bostyrer og forretningsadvokat, og forteller at han har vært borti det meste i løpet av sin snart 50 år lange karriere. Vel så lenge har han vært aktiv i Hamar IL, hvor han er hovedlagsleder.

Forkjøpsrett i aksjeselskap (AS)

Aksjeeiere i aksjeselskap har forkjøpsrett når en av aksjeeierne selger sine aksjer. De som ønsker å utøve forkjøpsretten må kjøpe hele aksjeposten. Hvis flere aksjeeiere vil utøve forkjøpsretten, får de kjøpe en forholdsmessig del hver. Derimot kan de ikke utøve forkjøpsrett overfor selgers nærstående.

Endringer i aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom nærstående

Aksjeloven § 3-8 endres med virkning fra første januar 2020. Endringen medfører at styret får kompetanse til å godkjenne avtaler mellom selskapet og selskapets nærstående. Terskelverdien settes til 2,5% av balansen, beløpsgrensen for unntaket heves til 100 000 kroner. I tillegg innføres god tro-vurdering hos medkontrahent.

Trenger du egentlig en aksjonæravtale?

Aksjonæravtaler er avtaler mellom aksjeeierne i et selskap, og regulerer forhold ved driften av selskapet som ellers ikke er regulert i Aksjeloven eller i selskapets vedtekter. Aksjonæravtalen gjelder som hovedregel kun for aksjeeierne, og binder derfor ikke selskapet. Et alternativ eller tillegg til aksjonæravtale er å utvide vedtektene.

Hvordan starte aksjeselskap (AS)?

Hvis du vil starte et aksjeselskap begynner du med å opprette et stiftelsesdokument og vedtekter for selskapet. Deretter må du åpne en bankkonto og innbetale aksjekapitalen på minst 30 000 kr.. Når du får bekreftet at aksjekapitalen er innbetalt, kan du registrere selskapet i Foretaksregisteret. Da får du organisasjonsnummer, og får tilgang til selskapets bankkonto.

Hva kan en aksjonæravtale inneholde?

Aksjonæravtaler regulerer forholdet mellom aksjonærene, og kan regulere slikt som hvordan aksjonærene skal samarbeide, hva som skjer hvis noen vil selge sine aksjer, og hvordan aksjene skal verdsettes.

Hold on. Getting your basket...