campbell logo

Sykehuset Innlandet har gitt 137 pasienter en behandling som i ettertid er betegnet som en skandale

150 pasienter er behandlet med implantatet Nellix, og 137 av dem er behandlet ved Sykehuset Innlandet. Implantatet viste seg å ha store mangler. 15 pasienter er døde på grunn av behandlingen, og flere har fremdeles behov for behandling. Saken betegnes som en skandale.

Håkon Laugerud
906 56 722laugerud@campbellco.no

Behandlingen karakteriseres som skandale

Hamar Arbeiderblad publiserte fredag 28. oktober 2022 en artikkel hvor det kom frem at 137 pasienter ved Sykehuset Innlandet har fått en behandling som ikke var medisinsk forsvarlig. Saken er at Sykehuset Innlandet har brukt implantatet Nellix ved behandling av pasienter med utposning av hovedpulsåren. 

Nellix ble ansett et lovende produkt da det kom på markedet i 2013. Derimot ble det snart avdekket at produktet hadde store mangler, og ble endelig trukket tilbake fra markedet av produsenten i 2019. I denne perioden mottok 150 pasienter behandling med Nellix i Norge, og 137 av dem ble behandlet ved Sykehuset Innlandet på Hamar

15 pasienter er døde som følge av behandlingen med Nellix. Videre er det i en artikkel fra Dagens Medisin antatt at det er store mørketall, og at dødstallet kan være høyere.

Dette er den verste skandalen jeg har opplevd

– Dette er den verste skandalen jeg har opplevd, uttaler Anders Wanhainen, professor i karkirurgi ved Uppsala universitet.

Flere kan ha krav på pasientskadeerstatning

Pasientene som er rammet, og deres pårørende, har trolig rett til pasientskadeerstatning. Det er avdekket at implantatet Nellix var ubrukelig, da det løsnet og det oppsto flere alvorlige lekkasjer hos pasientene.

Erfaringsmessig er ikke alle i denne gruppen av pasienter og etterlatte klar over deres rett til, og hvordan en skal gå frem, for å søke erstatning for skadene som er oppstått i kjølvannet av en slik helseskandale.

Norsk Pasientskadeerstatning er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som behandler erstatningskrav fra pasienter eller etterlatte når det er oppstått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.

NPE dekker i så fall økonomisk tap som skyldes svikt under behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En slik pasientskade kan være både forbigående og varig, men så lenge det kan påvises et økonomisk tap over kr. 10 000,- er det grunnlag for å søke.

Man bør også være oppmerksom på at dersom en pasient eller etterlatt får medhold i kravet om erstatning, har man et lovbestemt krav på å få dekket alt tap eller utgifter man har fått som følge av skaden.

Dette inkluderer også utgifter til juridisk bistand fra advokat, noe vi dessverre ser at mange skadelidte heller ikke er klar over. Juridisk bistand har i svært mange saker hatt stor betydning for at skadelidte oppnår et godt resultat i utmålingen av erstatningsbeløpet.

Vilkår om svikt i helsehjelpen

NPE arbeider her ut fra et regelverk som innebærer at skadelidte kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at man burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Dersom man søker for sent, risikerer man at kravet er foreldet.

Det er lov om pasientskader som gjelder i slike saker. Dersom det kan påvises en "svikt" ved ytelsen av helsehjelp, i det man tar hensyn til de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten på skadetidspunktet, skal det tilkjennes erstatning.

Det er tilstrekkelig å konstatere at det objektivt sett foreligger svikt ved ytelsen av helsehjelp, dvs. selv om ingen kan lastes for det som har inntruffet, jfr. pasientskadelovens § 2, 1. ledd litra a).

Det er derfor svært viktig at kretsen dette gjelder er oppmerksom på rettighetene til å søke erstatning for tapet, da det ellers kan gå tapt.

Vi er alltid glade på vegne av alle vi kan hjelpe til å oppnå et godt resultat. Dersom du ønsker bistand til din sak er det bare å ta kontakt.

Håkon jobber til daglig ved Advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor på Hamar, og kan nås på:

E-post: laugerud@campbellco.no

Tlf.: 906 56 722

Relatert innhold

Kvinne får oppreisning etter å ha blitt påkjørt i fotgjengerfelt

Advokatfullmektig Fredrik Farstad i Advokatfirmaet Campbell & Co AS bisto kvinnen som ble påkjørt i et fotgjengerfelt da hun var på joggetur. Kvinnen fikk medhold i sitt krav på oppreisning.

Bli kjent med advokat Håkon Laugerud

Advokat Håkon Laugerud er en erfaren advokat med spesialisering innen erstatningsrett. Med 20 års erfaring med erstatningssaker er han klar på at individets rettigheter er blitt styrket, men fremdeles er det arbeid igjen å gjøre. Og det er sakene hvor hjelpebehovet er stort som setter størst inntrykk.

Håkon Laugerud

Om Norsk pasientskadeerstatning og erstatning etter skade som følge av bivirkninger etter koronavaksinasjon

Den som har deltatt i vaksinedugnaden, skal ikke stå alene. Staten er ansvarlig for økonomisk tap som noen påføres ved skade som følge av bivirkning etter vaksinasjon. Dette gjelder uavhengig av om helsepersonell har utvist skyld eller ikke, og det er Staten som i tilfelle skal bevise at skaden/tapet ikke skyldes vaksinasjon.

Jørgen Heier

Avgjørelse fra Helseklage fastslår at pasient har krav på nesten 5 millioner kroner i erstatning

Advokatfirmaet Campbell & Co yter ofte bistand overfor klienter som har vært utsatt for svikt i helsevesenet og vi er derfor alltid glade på vegne av dem vi kan hjelpe til å oppnå et godt resultat. I en sak som omhandler senskader som følge av forsinket diagnostisering av livmorhalskreft ble erstatningen økt fra kr. 2 750 000,- til kr. 4 846 816,-.

Håkon Laugerud

Ung kvinne vant sak om ung ufør i lagmannsretten

Advokat Håkon Laugerud bisto nylig en ung kvinne i hennes ankebehandling i Eidsivating lagmannsrett av en sak om hennes rett til ung ufør. Lagmannsretten opphevet avgjørelsen fra Trygderetten.

Håkon Laugerud

Bli kjent med advokat Håkon Laugerud

Advokat Håkon Laugerud er en erfaren advokat med spesialisering innen erstatningsrett. Med 20 års erfaring med erstatningssaker er han klar på at individets rettigheter er blitt styrket, men fremdeles er det arbeid igjen å gjøre. Og det er sakene hvor hjelpebehovet er stort som setter størst inntrykk.

Håkon Laugerud

Når kan du få fri rettshjelp?

Det foreligger ulike rettshjelpsordninger som kan sikre helt eller delvis dekning av utgifter til advokat på gitte vilkår. Staten har en ordning fastsatt i lov om fri rettshjelp. Det vil i såfall være det offentlige som bærer kostnadene, i enkelte tilfeller med en fastsatt egenandel. Egenandelen kan ved særlig lave inntekter bortfalle. Rettshjelpen omfatter advokatbistand både i og utenfor domstolen. Hvis du har forsikring som dekker saksområdet er fri rettshjelpsordningen subsidiær.

Eivor Øen

Nav-saken

Du har rett til å reise til land innenfor EU og EØS, også når du mottar trygdeytelser fra NAV. I mange år har NAV stoppet utbetalinger, krevd trygdeytelser tilbakebetalt, og i flere tilfeller også politianmeldt trygdemottakere som har vært på reise i EU/EØS. Dette hadde ikke NAV rett til, og trygdemottakerne dette gjelder har i mange tilfeller krav på erstatning. Det er dette NAV-saken handler om.

Hold on. Getting your basket...