campbell logo

Bli kjent med advokat Håkon Laugerud

Advokat Håkon Laugerud er en erfaren advokat med spesialisering innen erstatningsrett. Med 20 års erfaring med erstatningssaker er han klar på at individets rettigheter er blitt styrket, men fremdeles er det arbeid igjen å gjøre. Og det er sakene hvor hjelpebehovet er stort som setter størst inntrykk.

Håkon Laugerud
906 56 722laugerud@campbellco.no

Spisset seg tidlig inn mot erstatningsretten

Håkon er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og startet karrieren i Vegdirektoratet. Etter flere år i hovedstaden satte han kursen hjemover til Innlandet. Håkon er oppvokst på Gjøvik, men nå var han på andre siden av Mjøsa. På tampen av 2002 startet han som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Campbell & Co. Stedet var advokatfirmaets kontor i Brumunddal. Siden den tid har Håkon blitt i Innlandet og i Advokatfirmaet Campbell & Co. 

Det var i løpet av fullmektigtiden at Håkon oppdaget at det var et udekket rettshjelpsbehov innenfor erstatningsrettslige felt. Han valgte derfor å spesialisere seg og spisse sin praksis inn mot erstatningsrett. Det begynte med at han stadig jobbet mer aktivt med yrkesskadesaker. Etter kort tid omfattet sakstilfanget også trafikkskadesaker og bistand overfor voldsofre i anledning deres sivile krav, såkalt voldsoffererstatning. 

Med tiden har praksisen blitt utvidet til å omfatte de aller fleste erstatningsrettslige saker, fra erstatningssaker overfor kommuner etter mangelfull håndtering av mobbesaker til saker om pasientskadeerstatning. Med sin lange og spissede praksis har Håkon blitt blant dem med lengst fartstid i firmaet. 

Enkeltindividets rettigheter har blitt styrket

Etter nærmere 20 år med fokus på erstatningsrettslige emner, kan Håkon reflektere over utviklingen som har vært. “Trenden jeg ser er at enkeltindividets rettigheter knyttet til liv og helse er blitt sterkere - heldigvis,” forteller Håkon. 

“Folk er bedre vernet. Bare se på reglene for voldsoffer- og pasientskadeerstatning. På 90-tallet var det øvre taket på voldsoffererstatning 150 000 kroner. I dag er det opptil 60 G. Jeg synes dette illustrerer godt fokuset på enkeltindividets rettigheter når det gjelder liv, helse og integritet. Staten tar rett og slett ansvar - på visse områder.”

I tillegg til fokuset på erstatningssaker har Håkon i en periode også forelest ved folkeuniversitetet, og fungerer i dag som nestleder ved Kontrollkommisjonen ved Sanderud sykehus. Gjennom vervet i Kontrollkommisjonen har han fått innblikk i psykiatrien og hvordan helsetjenestene yter helsehjelp. 

“Det er viktig å ikke glemme at både det psykiske og fysiske henger sammen. Disse tingene utfyller hverandre - vi kan ikke bare være opptatt av det ene eller det andre i erstatningssaker.”

Les også: Avgjørelse fra Helseklage fastslår at pasient har krav på nesten 5 millioner kroner i erstatning

Vi må hjelpe dem som har behov for hjelp

Likevel mener han at vi som samfunn fremdeles har en vei å gå for å sikre at folk får den hjelpen de trenger, og at alle har tilgang på kvalifisert bistand når ulykken først er ute. 

“Generelt sett er det slik at det er de som har midler fra før, de er flinke til å skaffe seg advokathjelp når de trenger det. Men jeg ser at mange av de svake i samfunnet, som kanskje trenger mest hjelp, også på helt grunnleggende ting, lider rettighetstap fordi de ikke kjenner rettighetene sine, og ikke har ressurser til å skaffe seg hjelpen de trenger.”

“Jeg mener derfor det er viktig å ha fokus på å hjelpe de som er mest sårbare i samfunnet, og er glad for at det er en viss endring på gang, blant annet i form av økte inntektsgrenser for fri rettshjelp. Det er viktig for å styrke rettighetene til dem som er svakest.”

Les også: Om Norsk pasientskadeerstatning og erstatning etter skade som følge av bivirkninger etter koronavaksinasjon

22. juli-saken

Håkon har i likhet med flere av advokatene i Advokatfirmaet Campbell & Co, bistått mange av de fornærmede etter 22. juli. Han forteller at det i den første perioden var mye godvilje i systemet for å hjelpe de fornærmede. “Det var ikke noe problem å få innvilget oppreisningserstatning”, forteller han. Når det gjelder andre erstatningsposter, så har ting vært mer komplisert. 

“Jeg jobber fortsatt med disse sakene, mer enn 10 år etter hendelsen. Det tror jeg kan være ganske overraskende for mange,” forteller Håkon. 

“Jeg tar ofte kontakt med klientene vi har bistått tidligere, for å høre hvordan det går med dem i dag. Da får jeg ofte vite at slettes ikke går så bra, og da begynner jobben med å undersøke om de har krav på andre former for erstatning, enn bare oppreisningen de fikk kort tid etter hendelsen. 

“Mange av de fornærmede har store psykiske ettervirkninger etter det de har opplevd. Når vi jobber med disse sakene så ser vi tydelig hvor alvorlige senskadene er. Jeg ber dem typisk om å henvende seg til en lege eller psykolog, slik at vi kan legge deres uttalelser til grunn for søknader om erstatning.”

 “Vi ser gang på gang at erstatningsoppgjør i millionklassen utbetales til våre klienter. Det er ingenting som er så hyggelig som å få fornøyde klienter som føler de er ivaretatt, og gir uttrykk for at hjelpen de har fått var viktig for dem. Likevel så tenker jeg ofte på at dersom vi ikke hadde tatt tak og fulgt opp, så ville de ikke fått noen ting. Det er da jeg føler jobben vi som advokater gjør er viktig.”

Med hjerte for pasientskadesaker

Håkon forteller videre at det er mange saker som har gjort inntrykk på ham opp gjennom årene. Det er gjerne sakene hvor det er et stort hjelpebehov som gjør mest inntrykk. 

“Jeg vil trekke frem pasientskadesaker etter kreftbehandling. I slike saker har jeg kunnet hjelpe både unge og sårbare personer - både med å få rett til erstatning, og til å få rett erstatning. Det er ikke alltid så mye skriving i avisene om saker om feilbehandling, for sen diagnostisering og ulykker på behandlingsstedene. Likevel er det disse sakene som er store i mitt univers.”

Håkon forteller også at disse sakene illustrerer hvor viktig samspillet mellom klient, advokat og de offentlige organene er. “I tillegg tror jeg spesialisering er viktig, og kommer til å bli viktigere i årene som kommer.” På spørsmål om hva Håkon tror kommer til å være fokus fremover, svarer han: 

“Vi har nettopp vært gjennom en pandemi. Jeg er spent på å se på rettighetene til dem som av ulike årsaker har fått livet sitt preget av pandemien, enten det gjelder utslag av selve sykdommen, eller bivirkninger av vaksinen.” 

Håkon jobber til daglig ved Advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor på Hamar, og kan nås på: 

E-post: laugerud@campbellco.no

Tlf.: 906 56 722

Relatert innhold

Sykehuset Innlandet har gitt 137 pasienter en behandling som i ettertid er betegnet som en skandale

150 pasienter er behandlet med implantatet Nellix, og 137 av dem er behandlet ved Sykehuset Innlandet. Implantatet viste seg å ha store mangler. 15 pasienter er døde på grunn av behandlingen, og flere har fremdeles behov for behandling. Saken betegnes som en skandale.

Håkon Laugerud

Kvinne får oppreisning etter å ha blitt påkjørt i fotgjengerfelt

Advokatfullmektig Fredrik Farstad i Advokatfirmaet Campbell & Co AS bisto kvinnen som ble påkjørt i et fotgjengerfelt da hun var på joggetur. Kvinnen fikk medhold i sitt krav på oppreisning.

Om Norsk pasientskadeerstatning og erstatning etter skade som følge av bivirkninger etter koronavaksinasjon

Den som har deltatt i vaksinedugnaden, skal ikke stå alene. Staten er ansvarlig for økonomisk tap som noen påføres ved skade som følge av bivirkning etter vaksinasjon. Dette gjelder uavhengig av om helsepersonell har utvist skyld eller ikke, og det er Staten som i tilfelle skal bevise at skaden/tapet ikke skyldes vaksinasjon.

Jørgen Heier

Avgjørelse fra Helseklage fastslår at pasient har krav på nesten 5 millioner kroner i erstatning

Advokatfirmaet Campbell & Co yter ofte bistand overfor klienter som har vært utsatt for svikt i helsevesenet og vi er derfor alltid glade på vegne av dem vi kan hjelpe til å oppnå et godt resultat. I en sak som omhandler senskader som følge av forsinket diagnostisering av livmorhalskreft ble erstatningen økt fra kr. 2 750 000,- til kr. 4 846 816,-.

Håkon Laugerud

Sykehuset Innlandet har gitt 137 pasienter en behandling som i ettertid er betegnet som en skandale

150 pasienter er behandlet med implantatet Nellix, og 137 av dem er behandlet ved Sykehuset Innlandet. Implantatet viste seg å ha store mangler. 15 pasienter er døde på grunn av behandlingen, og flere har fremdeles behov for behandling. Saken betegnes som en skandale.

Håkon Laugerud

Ung kvinne vant sak om ung ufør i lagmannsretten

Advokat Håkon Laugerud bisto nylig en ung kvinne i hennes ankebehandling i Eidsivating lagmannsrett av en sak om hennes rett til ung ufør. Lagmannsretten opphevet avgjørelsen fra Trygderetten.

Håkon Laugerud

Når kan du få fri rettshjelp?

Det foreligger ulike rettshjelpsordninger som kan sikre helt eller delvis dekning av utgifter til advokat på gitte vilkår. Staten har en ordning fastsatt i lov om fri rettshjelp. Det vil i såfall være det offentlige som bærer kostnadene, i enkelte tilfeller med en fastsatt egenandel. Egenandelen kan ved særlig lave inntekter bortfalle. Rettshjelpen omfatter advokatbistand både i og utenfor domstolen. Hvis du har forsikring som dekker saksområdet er fri rettshjelpsordningen subsidiær.

Eivor Øen

Nav-saken

Du har rett til å reise til land innenfor EU og EØS, også når du mottar trygdeytelser fra NAV. I mange år har NAV stoppet utbetalinger, krevd trygdeytelser tilbakebetalt, og i flere tilfeller også politianmeldt trygdemottakere som har vært på reise i EU/EØS. Dette hadde ikke NAV rett til, og trygdemottakerne dette gjelder har i mange tilfeller krav på erstatning. Det er dette NAV-saken handler om.

Deling av krenkende bilder

Den digitale utviklingen har medført at digitalt materiale nærmest har fått et ubegrenset omfang ute på nettet. Mobiltelefoner med kamerafunksjoner er allemannseie og bilder og film deles via elektronisk kommunikasjon uten oversikt over videre håndtering av materialet. Det kommuniseres i stor grad via ulike chatte-kanaler og sosiale medier, særlig for barn og ungdom som kan ha en lav terskel for deling. Denne utviklingen har aktualisert behovet for et spesielt vern overfor de som opplever at krenkende og privat materiale spres uten samtykke.

Elisabeth Viken

Rett til advokat i saker om familievold

Alle som blir utsatt for mishandling har krav på fri rettshjelp. Det er ingen egenandel, og retten til fri rettshjelp i slike saker gjelder uansett hvilken økonomi man har.

Elisabeth Viken

Hold on. Getting your basket...