campbell logo

Rett til advokat i saker om familievold

Alle som blir utsatt for mishandling har krav på fri rettshjelp. Det er ingen egenandel, og retten til fri rettshjelp i slike saker gjelder uansett hvilken økonomi man har.

Elisabeth Viken
951 27 210viken@campbellco.no

Rett til advokat i saker om vold i nære relasjoner

I Norge er det mange familier som lever under forhold preget av vold, tvang og trusler. Det er ikke uvanlig at den som blir utsatt for slike handlinger bruker lang tid på å greie å snakke om saken. Etter at man har klart å snakke om det føler mange seg hjelpeløse, rådville og alene. Noen lurer også på om de skal anmelde forholdet. Det er da viktig å være klar over at den som blir utsatt for mishandling i nære relasjoner, både ved fysisk og psykisk vold, har krav på et begrenset antall timer advokathjelp betalt av det offentlige. Retten til fri rettshjelp gjelder alle som blir utsatt for mishandling i nære relasjoner. Ved de aller fleste typer seksuelle overgrep har man også krav på bistandsadvokat.

Les også: Er det noen vits i å anmelde seksuelle overgrep?

Advokaten kan bistå med råd og veiledning som er naturlig i forbindelse med saken, eller delta ved anmeldelse og avhør hos politiet. Alle advokater kan yte bistand i slike saker, men for å få den beste hjelpen bør man finne frem til advokater som arbeider som bistandsadvokat og som har erfaring med slike saker. Ved å gå inn på nettsiden www.advokatenhjelperdeg.no vil man kunne finne frem til bistandsadvokater i området hvor man bor.

Les også: Rett til advokat i barnevernsaker

Besøksforbud og voldsalarm

Dersom de som blir utsatt for mishandling i nære relasjoner blir plaget kan det ilegges besøksforbud. Dette betyr at voldsutøver forbys å oppholde seg på bestemte steder og å forfølge, besøke eller på annen måte kontakte den andre. Det kan også ilegges besøksforbud i eget hjem. Dette er særlig praktisk dersom man har barn og den som blir utsatt for vold og barna fortsatt blir boende i tidligere felles bolig.

For å be om besøksforbud henvender man seg til politiet, men det er retten som tar den endelige avgjørelsen om det skal pålegges forbud. Det er ikke noe krav om at forholdet er anmeldt eller at det har skjedd en straffbar handling når man anmoder om besøksforbud. Det må likevel foreligge fare for at den som blir utsatt for vold - uten forbudet - vil kunne bli utsatt for en straffbar handling eller ikke får være i fred. 

Er man særlig utsatt for eventuelle voldshandlinger kan man få utdelt en voldsalarm. Også her er det politiet som foretar trusselvurderingen i det enkelte tilfellet. Behovet for voldsalarm blir løpende vurdert da alarmen ikke er ment som noen permanent ordning.

Voldsofre har rett på voldsoffererstatning

Alle som har vært utsatt for vold kan søke om erstatning fra det offentlige. Voldsoffererstatningsloven av 20. april 2001 er en rettighetslov. Det innebærer at man har krav på erstatning dersom vilkårene i loven er oppfylt. For skader som man måtte være påført før man fikk loven, avgjøres erstatningsspørsmålet skjønnsmessig etter en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er som hovedregel et krav om at forholdet skal være anmeldt for å få voldsoffererstatning. 

Advokat Elisabeth Viken bistår klienter innen barnevern, barnefordeling og bistandsoppdrag. Hun sitter til daglig på advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor på Hamar, og kan nås på: 

Tlf.: 951 27 210

E-post: viken@campbellco.no

Relatert innhold

Hold on. Getting your basket...