campbell logo

Rett til advokat i saker om familievold

Alle som blir utsatt for mishandling har krav på fri rettshjelp. Det er ingen egenandel, og retten til fri rettshjelp i slike saker gjelder uansett hvilken økonomi man har.

Elisabeth Viken
951 27 210viken@campbellco.no

Rett til advokat i saker om vold i nære relasjoner

I Norge er det mange familier som lever under forhold preget av vold, tvang og trusler. Det er ikke uvanlig at den som blir utsatt for slike handlinger bruker lang tid på å greie å snakke om saken. Etter at man har klart å snakke om det føler mange seg hjelpeløse, rådville og alene. Noen lurer også på om de skal anmelde forholdet. Det er da viktig å være klar over at den som blir utsatt for mishandling i nære relasjoner, både ved fysisk og psykisk vold, har krav på et begrenset antall timer advokathjelp betalt av det offentlige. Retten til fri rettshjelp gjelder alle som blir utsatt for mishandling i nære relasjoner. Ved de aller fleste typer seksuelle overgrep har man også krav på bistandsadvokat.

Les også: Er det noen vits i å anmelde seksuelle overgrep?

Advokaten kan bistå med råd og veiledning som er naturlig i forbindelse med saken, eller delta ved anmeldelse og avhør hos politiet. Alle advokater kan yte bistand i slike saker, men for å få den beste hjelpen bør man finne frem til advokater som arbeider som bistandsadvokat og som har erfaring med slike saker. Ved å gå inn på nettsiden www.advokatenhjelperdeg.no vil man kunne finne frem til bistandsadvokater i området hvor man bor.

Les også: Rett til advokat i barnevernsaker

Besøksforbud og voldsalarm

Dersom de som blir utsatt for mishandling i nære relasjoner blir plaget kan det ilegges besøksforbud. Dette betyr at voldsutøver forbys å oppholde seg på bestemte steder og å forfølge, besøke eller på annen måte kontakte den andre. Det kan også ilegges besøksforbud i eget hjem. Dette er særlig praktisk dersom man har barn og den som blir utsatt for vold og barna fortsatt blir boende i tidligere felles bolig.

For å be om besøksforbud henvender man seg til politiet, men det er retten som tar den endelige avgjørelsen om det skal pålegges forbud. Det er ikke noe krav om at forholdet er anmeldt eller at det har skjedd en straffbar handling når man anmoder om besøksforbud. Det må likevel foreligge fare for at den som blir utsatt for vold - uten forbudet - vil kunne bli utsatt for en straffbar handling eller ikke får være i fred. 

Er man særlig utsatt for eventuelle voldshandlinger kan man få utdelt en voldsalarm. Også her er det politiet som foretar trusselvurderingen i det enkelte tilfellet. Behovet for voldsalarm blir løpende vurdert da alarmen ikke er ment som noen permanent ordning.

Voldsofre har rett på voldsoffererstatning

Alle som har vært utsatt for vold kan søke om erstatning fra det offentlige. Voldsoffererstatningsloven av 20. april 2001 er en rettighetslov. Det innebærer at man har krav på erstatning dersom vilkårene i loven er oppfylt. For skader som man måtte være påført før man fikk loven, avgjøres erstatningsspørsmålet skjønnsmessig etter en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er som hovedregel et krav om at forholdet skal være anmeldt for å få voldsoffererstatning. 

Advokat Elisabeth Viken bistår klienter innen barnevern, barnefordeling og bistandsoppdrag. Hun sitter til daglig på advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor på Hamar, og kan nås på: 

Tlf.: 951 27 210

E-post: viken@campbellco.no

Relatert innhold

Bli kjent med advokat Håkon Laugerud

Advokat Håkon Laugerud er en erfaren advokat med spesialisering innen erstatningsrett. Med 20 års erfaring med erstatningssaker er han klar på at individets rettigheter er blitt styrket, men fremdeles er det arbeid igjen å gjøre. Og det er sakene hvor hjelpebehovet er stort som setter størst inntrykk.

Håkon Laugerud

Deling av krenkende bilder

Den digitale utviklingen har medført at digitalt materiale nærmest har fått et ubegrenset omfang ute på nettet. Mobiltelefoner med kamerafunksjoner er allemannseie og bilder og film deles via elektronisk kommunikasjon uten oversikt over videre håndtering av materialet. Det kommuniseres i stor grad via ulike chatte-kanaler og sosiale medier, særlig for barn og ungdom som kan ha en lav terskel for deling. Denne utviklingen har aktualisert behovet for et spesielt vern overfor de som opplever at krenkende og privat materiale spres uten samtykke.

Elisabeth Viken

De vanskelige trippelsakene

Når politi og barnevern er involvert i saken samtidig som man har en sak til behandling i domstolen, stilles det ekstra krav til advokatens evne til å koordinere flere instanser samtidig.

Mona Kristin Berg

Kvinne får oppreisning etter å ha blitt påkjørt i fotgjengerfelt

Advokatfullmektig Fredrik Farstad i Advokatfirmaet Campbell & Co AS bisto kvinnen som ble påkjørt i et fotgjengerfelt da hun var på joggetur. Kvinnen fikk medhold i sitt krav på oppreisning.

Bli kjent med Inger Johanne Reiestad Hansen

Advokat Inger Johanne Reiestad Hansen er en erfaren advokat, med særskilt kompetanse innen strafferett, og har lang fartstid både som påtalejurist og advokat. I dag arbeider hun i hovedsak som bistandsadvokat.

Inger Johanne Reiestad Hansen

Deling av krenkende bilder

Den digitale utviklingen har medført at digitalt materiale nærmest har fått et ubegrenset omfang ute på nettet. Mobiltelefoner med kamerafunksjoner er allemannseie og bilder og film deles via elektronisk kommunikasjon uten oversikt over videre håndtering av materialet. Det kommuniseres i stor grad via ulike chatte-kanaler og sosiale medier, særlig for barn og ungdom som kan ha en lav terskel for deling. Denne utviklingen har aktualisert behovet for et spesielt vern overfor de som opplever at krenkende og privat materiale spres uten samtykke.

Elisabeth Viken

Bli kjent med advokat Elisabeth Viken

Advokat Elisabeth Viken er en erfaren advokat og arbeider i hovedsak med barnelov, barnevernssaker og som bistandsadvokat. Hennes mål er alltid å komme frem til de gode løsningene.

Elisabeth Viken

Bli kjent med advokat Eivor Øen

Advokat Eivor Øen er en erfaren prosessadvokat, med erfaring fra politiet, domstolen og trygdeetaten. I dag jobber hun mest med barnevern og barnefordeling, og bruker mye av fritiden sin på styreverv i Moelven IL.

Eivor Øen

Er det noen vits i å anmelde seksuelle overgrep?

Det er på det rene at mange saker om seksuelle overgrep henlegges på grunn av bevisets stilling. Det er likevel flere grunner til at det er svært viktig å anmelde overgrepet.

Inger Johanne Reiestad Hansen

Hold on. Getting your basket...