campbell logo

Bli kjent med advokat Elisabeth Viken

Advokat Elisabeth Viken er en erfaren advokat og arbeider i hovedsak med barnelov, barnevernssaker og som bistandsadvokat. Hennes mål er alltid å komme frem til de gode løsningene.

Elisabeth Viken
951 27 210viken@campbellco.no

Med hjerte for barn og barns rettigheter

Elisabeth er vokst opp i Seljord i Telemark, og er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun startet karrieren i Oslo kommune hvor hun jobbet med barnevern og sosiale saker. Helt siden den gang har saker som handler om barn og barns rettigheter ligget nært Elisabeths hjerte.

Fra Oslo kommune gikk hun til Helse- og sosialombudet - dagens Pasient- og brukerombud. Her jobbet hun mye med barnevern og barns rettigheter i helsesektoren. Deretter gikk veien videre til Innlandet og Fylkesmannen i Hedmark, hvor hun jobbet spesielt med barnevern og tilsyn med helsetjenestene i kommunal- og spesialisthelsetjenesten.

I 2011 gikk Elisabeth inn i advokatyrket, og begynte i advokatfirmaet Campbell & Co. I jobben som advokat i arbeider Elisabeth i hovedsak med saker om barnevern, barnelov og som bistandsadvokat.

Barnets beste, midt i krisen

“Jeg møter ofte mennesker i krise,” forteller Elisabeth. “Det er typisk for saksområdene jeg jobber med at klientene nylig har opplevd noe alvorlig. De står midt i et samlivsbrudd, er nylig blitt utsatt for en voldshandling eller det er skjedd en akutt omplassering av barna. Det er selvfølgelig krevende å hver dag tre inn i kriser, men jeg opplever det samtidig som veldig givende. Det handler jo om at man tenker man kan hjelpe.”

Sakene som havner på Elisabeth sitt bord er saker som i stor grad involverer barn på en eller annen måte. I barnevernssaker og saker om barnefordeling og samvær er hensynet til barnets beste et helt sentralt prinsipp. “Hensynet til barnets beste innebærer at alle aktørene i saken må vurdere hva som faktisk er det beste for barnet”, forteller Elisabeth.

“Innenfor de fleste fagområder har advokaten en klar rolle som klientens rådgiver, og skal derfor ivareta klientens interesser på best mulig måte. I saker som involverer barn, er det derimot hensynet til barnets beste som står i sentrum,” forteller Elisabeth.

“Jeg som advokat må ta hensyn til hva som vil være den beste løsningen for barnet, selv om det som er best for barnet kanskje ikke er det beste for min klient. Ta barnefordelingssaker som eksempel. Her er gjerne begge foreldrene representert av advokat, og begge foreldrene har klare meninger om hva som er rett løsning. I midten står barnet, som har sine egne behov og egne ønsker. Da er det min oppgave å jobbe for at vi kommer til en løsning som ivaretar barnets behov, samtidig som jeg skal ivareta min klients interesser. Poenget med å benytte advokat er å komme til en god løsning for barna.”

Les også: Barnets beste etter samlivsbrudd

Målet er å komme frem til gode løsninger før man havner i retten

Personlige kriser går ofte hånd i hånd med høyt konfliktnivå. Grunnet sakstypene Elisabeth arbeider med, er hun en av advokatene i Campbell & Co med mange dager i retten hvert år. Derimot er Elisabeth tydelig på at målet som hovedregel er å komme frem til løsninger uten rettens hjelp.

“Veldig mye av jobben gjøres før hovedforhandling, spesielt i saker etter barneloven,” forteller Elisabeth. “Systemet er lagt opp til at partene skal prøve å oppnå enighet, uten at retten må avsi dom.” Elisabeth forklarer at det i saker om barnefordeling og fastsetting av samvær er det stort fokus på saksforberedende møter i retten. I slike møter forhandler partene i retten, og får rettens hjelp til å prøve å komme til enighet.

“Det er et mål i seg selv at foreldrene klarer å komme frem til en avtale seg imellom, fordi det har så stor verdi for barna at foreldrene blir enige, i stedet for at saken ender med en dom.”

Elisabeth forteller at det også i barnevernssaker er stort fokus på å finne gode løsninger for både barna og familien.

“Ofte starter saken med at det er kommet inn en bekymringsmelding eller at barna allerede er blitt omplassert. Da handler det ofte om å flytte fokus og se hva vi kan gjøre for å unngå at barna plasseres utenfor hjemmet.”

“Barnevernet har gjerne en fast fremgangsmåte, og de ulike kommuner har ofte sine prefererte forslag til tiltak,” forteller Elisabeth. “I praksis ser vi at det er stort potensiale i komme frem til gode løsninger ved å jobbe med barnevernet for å tilpasse og individualisere barnevernets fremgangsmåter. Hvis vi klarer å komme frem til ordninger som er tilpasset familien og barnas faktiske situasjon og behov, så kan tiltakene faktisk hjelpe familien, i stedet for at tiltakene iverksettes for tiltakets egen skyld.”

“Mange foreldre er livredde for barnevernet, og hvis jeg blir koplet på tidlig i saken er det ofte fordi kommunikasjonen er tynnslitt. Min oppgave blir derfor å gi tilpasset informasjon og stille spørsmål for å bidra til de gode løsningene,” sier Elisabeth.

Les også: Rett til advokat i barnevernssaker

Mange unge får private bilder på avveie

I tillegg til saker om barnevern og barnelov, arbeider Elisabeth en god del som bistandsadvokat. Rollen som bistandsadvokat innebærer at advokaten bistår fornærmede i en straffesak, enten det gjelder under etterforskning, under rettssak eller etter at saken er henlagt hos Politiet. Elisabeth forteller at hun ofte representerer kvinner som er utsatt for vold i hjemmet, og barn som enten selv er utsatt for vold eller har vært vitne til vold.

Les også: Rett til advokat i saker om familievold

Les også: Er det noen vits i å anmelde seksuelle overgrep?

En sakstype som det har kommet stadig mer av er saker om deling private bilder og videoer. Elisabeth er derfor fornøyd med at det er inntatt nytt straffebud i straffeloven § 267a om deling av private og krenkende bilder og videoer.

“Jeg møter ofte barn og ungdom som er utsatt for nettovergrep,” forteller Elisabeth. “På den ene siden har du tilfellene hvor bilder som egentlig var sendt til kjæresten kommer på avveie. Det skjer oftest etter at det har blitt slutt og bildene blir delt med andre som følge av sjalusi. Det kan også være et ønske om å tøffe seg i kompisgjengen som ligger til grunn.”

“På den andre siden har du tilfellene hvor eldre menn utgjør seg for å være barn eller tenåringer, for så å få barn og tenåringer til å sende dem bilder og videoer. Ofte blir de tilbudt penger, sminke og klær, og mange blir dessverre grundig lurt,” forteller Elisabeth. Hun forteller videre at hun i slike saker samarbeider tett både med Politiet og barnevernet, blant annet ved å delta i tilrettelagte avhør på Barnehuset.

Elisabeth jobber til daglig på Advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor på Hamar, og kan nås på:

Tlf.: 951 27 210

E-post: viken@campbellco.no

Relatert innhold

De vanskelige trippelsakene

Når politi og barnevern er involvert i saken samtidig som man har en sak til behandling i domstolen, stilles det ekstra krav til advokatens evne til å koordinere flere instanser samtidig.

Mona Kristin Berg

Hipp, hipp hurra!

Vi i advokatfirmaet Campbell & Co ønsker alle en riktig god feiring av nasjonaldagen. Gratulerer så mye med dagen til store og små!

Bli kjent med advokat Eivor Øen

Advokat Eivor Øen er en erfaren prosessadvokat, med erfaring fra politiet, domstolen og trygdeetaten. I dag jobber hun mest med barnevern og barnefordeling, og bruker mye av fritiden sin på styreverv i Moelven IL.

Eivor Øen

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir en eller flere personer rett til å representere deg når det gjelder økonomiske og/eller personlige forhold når du selv ikke lenger er i stand til dette. Reglene om fremtidsfullmakt finner du i vergemålsloven kap. 10.

Ellen Catherine Trosvik

Når kan du få fri rettshjelp?

Det foreligger ulike rettshjelpsordninger som kan sikre helt eller delvis dekning av utgifter til advokat på gitte vilkår. Staten har en ordning fastsatt i lov om fri rettshjelp. Det vil i såfall være det offentlige som bærer kostnadene, i enkelte tilfeller med en fastsatt egenandel. Egenandelen kan ved særlig lave inntekter bortfalle. Rettshjelpen omfatter advokatbistand både i og utenfor domstolen. Hvis du har forsikring som dekker saksområdet er fri rettshjelpsordningen subsidiær.

Eivor Øen

Barnets beste etter samlivsbrudd - fast bosted og samvær

Hvor skal barna bo fast, og hvor mye samvær skal de ha med den av foreldrene de ikke bor hos, er en hyppig problemstilling etter et samlivsbrudd. Ofte skaper dette også mange konflikter mellom foreldrene. Lovens grunnleggende prinsipp er at barnets beste skal være avgjørende, og at hver av foreldrene har plikt til å legge til rette for samvær med den andre forelder.

Eivor Øen

De vanskelige trippelsakene

Når politi og barnevern er involvert i saken samtidig som man har en sak til behandling i domstolen, stilles det ekstra krav til advokatens evne til å koordinere flere instanser samtidig.

Mona Kristin Berg

Kvinne får oppreisning etter å ha blitt påkjørt i fotgjengerfelt

Advokatfullmektig Fredrik Farstad i Advokatfirmaet Campbell & Co AS bisto kvinnen som ble påkjørt i et fotgjengerfelt da hun var på joggetur. Kvinnen fikk medhold i sitt krav på oppreisning.

Bli kjent med Inger Johanne Reiestad Hansen

Advokat Inger Johanne Reiestad Hansen er en erfaren advokat, med særskilt kompetanse innen strafferett, og har lang fartstid både som påtalejurist og advokat. I dag arbeider hun i hovedsak som bistandsadvokat.

Inger Johanne Reiestad Hansen

Deling av krenkende bilder

Den digitale utviklingen har medført at digitalt materiale nærmest har fått et ubegrenset omfang ute på nettet. Mobiltelefoner med kamerafunksjoner er allemannseie og bilder og film deles via elektronisk kommunikasjon uten oversikt over videre håndtering av materialet. Det kommuniseres i stor grad via ulike chatte-kanaler og sosiale medier, særlig for barn og ungdom som kan ha en lav terskel for deling. Denne utviklingen har aktualisert behovet for et spesielt vern overfor de som opplever at krenkende og privat materiale spres uten samtykke.

Elisabeth Viken

Rett til advokat i saker om familievold

Alle som blir utsatt for mishandling har krav på fri rettshjelp. Det er ingen egenandel, og retten til fri rettshjelp i slike saker gjelder uansett hvilken økonomi man har.

Elisabeth Viken

Bli kjent med advokat Eivor Øen

Advokat Eivor Øen er en erfaren prosessadvokat, med erfaring fra politiet, domstolen og trygdeetaten. I dag jobber hun mest med barnevern og barnefordeling, og bruker mye av fritiden sin på styreverv i Moelven IL.

Eivor Øen

Er det noen vits i å anmelde seksuelle overgrep?

Det er på det rene at mange saker om seksuelle overgrep henlegges på grunn av bevisets stilling. Det er likevel flere grunner til at det er svært viktig å anmelde overgrepet.

Inger Johanne Reiestad Hansen

De vanskelige trippelsakene

Når politi og barnevern er involvert i saken samtidig som man har en sak til behandling i domstolen, stilles det ekstra krav til advokatens evne til å koordinere flere instanser samtidig.

Mona Kristin Berg

Anne Marit Mork

Bli kjent med advokat Eivor Øen

Advokat Eivor Øen er en erfaren prosessadvokat, med erfaring fra politiet, domstolen og trygdeetaten. I dag jobber hun mest med barnevern og barnefordeling, og bruker mye av fritiden sin på styreverv i Moelven IL.

Eivor Øen

Rett til advokat i barnevernsaker

Foreldre som blir varslet om at barneverntjenesten vil plassere barn har krav på gratis advokat. Det er ingen egenandel, og retten til fri rettshjelp i slike saker gjelder uansett hvilken økonomi man har. Hva er situasjonen i barnevernssaker ellers?

Elisabeth Viken

Hold on. Getting your basket...