campbell logo

Ung kvinne vant sak om ung ufør i lagmannsretten

Advokat Håkon Laugerud bisto nylig en ung kvinne i hennes ankebehandling i Eidsivating lagmannsrett av en sak om hennes rett til ung ufør. Lagmannsretten opphevet avgjørelsen fra Trygderetten.

Håkon Laugerud
906 56 722laugerud@campbellco.no

Erfaring i klagesaker om ung ufør og andre trygdeytelser

Advokatene i Advokatfirmaet Campbell & Co AS yter ofte bistand til klienter i trygdesaker. Sakene gjelder typisk tilfeller hvor klient har fått avslag på sin søknad om trygdeytelser og ønsker å klage, eller at NAV har fremmet krav om tilbakebetaling av trygdeytelser som NAV i ettertid mener klient ikke hadde rett til. 

Advokatfirmaet Campbell & Co bisto våren 2022 en ung kvinne i sak om at hennes uføretrygd skulle beregnes etter reglene om ung ufør. Kvinnen hadde fått avslag på hennes søknad om ung ufør, hun hadde klaget på avslaget og anket saken inn for Trygderetten. Trygderetten kom til at hennes sykdom ikke var alvorlig nok til at hun oppfylte vilkårene for ung ufør. 

Kvinnen hadde slitt både fysisk og psykisk fra ungdomsårene, og var fra tidlig i 20-årene ufør. Hun hadde blant annet fibromyalgi og prolaps, og en komplisert variant av post-traumatisk stress syndrom (PTSD). Kvinnen hadde også omsorgen for sine barn. 

Advokat Håkon Laugerud i Advokatfirmaet Campbell & Co bisto kvinnen da hun våren 2022 anket Trygderettens avgjørelse inn for Eidsivating lagmannsrett. Lagmannsretten kom til at NAV og Trygderetten hadde vurdert vilkårene feil, og opphevet Trygderettens kjennelse. Kvinnen vant saken og fikk tilkjent saksomkostninger. 

NAV har som følge av dommen tatt saken til ny behandling, og deretter innvilget hennes krav om ytelse som ung ufør. Kvinnen får nå også etterbetalt de pengeytelsene hun skulle ha mottatt tidligere. Det er estimert at dommen kan ha en fremtidig verdi for kvinnen i størrelsesorden over 3 millioner kroner, når ytelsen fremover omregnes til nåverdi.

Klient har gitt oss tillatelse til å benytte denne gode nyheten til oppmuntring for andre som er i lignende vanskelige situasjoner, og for å vise at det ofte kan være gode grunner til ikke å akseptere et vedtak fra NAV uten å klage.

Les også: Bli kjent med advokat Håkon Laugerud

Foto: Fredrik Farstad

Det samlede sykdomsbildet skal ses i sammenheng under alvorlighetskriteriet

NAV og kvinnen var enige om at hun hadde krav på uføretrygd. Det var kun spørsmålet om sykdommen var alvorlig nok til å oppfylle alvorlighetsvilkåret de var uenige om. NAV mente at kvinnens diagnoser ikke var alvorlige nok til at hun skulle ha rett på ung ufør, mens kvinnen naturligvis var uenig. 

Kvinnens advokat anførte at det ikke er avgjørende om kvinnen har en diagnose som alene anses alvorlig. I stedet må man se hele sykdomsbildet under ett, for å se hvor alvorlig situasjonen reelt sett er. 

Lagmannsretten tok utgangspunkt i en nyere avgjørelse fra Høyesterett (HR-2021-2276-A), og la til grunn at det skal foretas en samlet vurdering. Lagmannsretten skriver: 

“Trygderetten må da foreta en ny, selvstendig og konkret vurdering av om alvorlighetskriteriet, slik Høyesterett har utlagt det i HR-2021-2276-A er oppfylt. Dette er en medisinsk vurdering som Trygderetten skal foreta. I denne forbindelse vil lagmannsretten begrense seg til noen bemerkninger. 

Den konkrete vurdering som skal foretas må gjøres på et medisinskfaglig grunnlag, hvor det også tas i betraktning om de ulike lidelsene har en kumuleringseffekt eller på annet vis virker inn på hverandre slik at den samlede alvorlighetsgraden forsterkes. Først da vil avgjørelsen bygge på en «helt konkret vurdering», jf. HR-2021-2276-A avsnitt 51. 

Videre er det av betydning om man etter en konkret vurdering finner at lovgivers formål var at innstrammingen i 1997 skulle omfatte et slikt sykdomsbilde som man står overfor. Det vises til Høyesteretts presisering i HR-2021-2276-A avsnitt 49, om målet med innstrammingen var å utelukke yngre med mer «diffuse og sammensatte problemer», og typisk ville ramme de med «problemer i et omfang som ikke lett lar seg forene med den konstaterte medisinske lidelsen». I saker med flere medisinske lidelser, vil spørsmålet være om problemene lar seg forene med en samlet vurdering av de konstaterte mediske lidelsene, jf. samme avgjørelse avsnitt 52.” 

Les også: Når kan du få fri rettshjelp?

Kan uførheten overvinnes ved utdanning eller attføring?

Et element av alvorlighetsvurderingen er om uførheten kan overvinnes. Spesielt for unge personer er dette et relevant spørsmål. Dersom sykdommen ikke trenger å føre til uførhet ved at personen får omskolere seg eller gjennomgår behandling, vil ikke alvorlighetskriteriet være oppfylt. 

På den annen side vil det være et argument for at alvorlighetskriteriets er oppfylt dersom det ikke vil ha betydning om personen omskoleres, gjennomgår behandling eller liknende. Sykdom som ikke kan overvinnes ved slik hjelp, skal normalt anses alvorlige. 

Lagmannsretten skriver: 

“Høyesterett presiserer altså at det vil ha betydning for alvorlighetsvurderingen om uførheten «ofte [kan] overvinnes i ung alder ved utdanning eller attføring». I saker som denne - hvor det i begrenset grad finnes sammenlignbare tilfeller - så må det like fullt foretas en helt konkret vurdering av om det aktuelle sykdomsbildet tilsier at uførheten ofte kan overvinnes i ung alder ved utdanning eller attføring. I denne forbindelse bør Trygderetten ta stilling til opplysningene i saken om at [kvinnens] medisinske lidelser er av en slik karakter at uførheten ikke kan overvinnes med utdanning eller attføring, hvilket blant annet [kvinnens] fastlege [X] fremholdt for lagmannsretten. Her tillegges at fastlegen også forklarte at ytterligere behandling av [kvinnens] PTSD, kompleks type ( og øvrige tilknyttede psykiske lidelser) ikke har blitt anbefalt siden gevinsten ikke vil stå i forhold til innsatsen og den store belastningen slik behandling medfører.” 

Lagmannsretten kom frem til at Trygderetten ikke hadde foretatt en tilstrekkelig grundig vurdering av det samlede sykdomsbildet i tråd av de nyere retningslinjene oppstilt av Høyesterett. Trygderettens avgjørelse ble derfor opphevet. 

Vi er alltid glade på vegne av alle vi kan hjelpe til å oppnå et godt resultat. Dersom du ønsker bistand til din sak er det bare å ta kontakt. 

Håkon jobber til daglig ved Advokatfirmaet Campbell & Co sitt kontor på Hamar, og kan nås på: 

E-post: laugerud@campbellco.no

Tlf.: 906 56 722

 


Relatert innhold

Sykehuset Innlandet har gitt 137 pasienter en behandling som i ettertid er betegnet som en skandale

150 pasienter er behandlet med implantatet Nellix, og 137 av dem er behandlet ved Sykehuset Innlandet. Implantatet viste seg å ha store mangler. 15 pasienter er døde på grunn av behandlingen, og flere har fremdeles behov for behandling. Saken betegnes som en skandale.

Håkon Laugerud

Bli kjent med advokat Håkon Laugerud

Advokat Håkon Laugerud er en erfaren advokat med spesialisering innen erstatningsrett. Med 20 års erfaring med erstatningssaker er han klar på at individets rettigheter er blitt styrket, men fremdeles er det arbeid igjen å gjøre. Og det er sakene hvor hjelpebehovet er stort som setter størst inntrykk.

Håkon Laugerud

Når kan du få fri rettshjelp?

Det foreligger ulike rettshjelpsordninger som kan sikre helt eller delvis dekning av utgifter til advokat på gitte vilkår. Staten har en ordning fastsatt i lov om fri rettshjelp. Det vil i såfall være det offentlige som bærer kostnadene, i enkelte tilfeller med en fastsatt egenandel. Egenandelen kan ved særlig lave inntekter bortfalle. Rettshjelpen omfatter advokatbistand både i og utenfor domstolen. Hvis du har forsikring som dekker saksområdet er fri rettshjelpsordningen subsidiær.

Eivor Øen

Nav-saken

Du har rett til å reise til land innenfor EU og EØS, også når du mottar trygdeytelser fra NAV. I mange år har NAV stoppet utbetalinger, krevd trygdeytelser tilbakebetalt, og i flere tilfeller også politianmeldt trygdemottakere som har vært på reise i EU/EØS. Dette hadde ikke NAV rett til, og trygdemottakerne dette gjelder har i mange tilfeller krav på erstatning. Det er dette NAV-saken handler om.

Hold on. Getting your basket...